Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 43/2007 de stabilire a normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32007L0043

În vigoare de la 12.07.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2007/43/CE A CONSILIULUI
din 28 iunie 2007
de stabilire a normelor minime de protecţie a puilor destinaţi
producţiei de carne (Text cu relevanţă pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

întrucât:

(1) Protocolul privind protecţia şi bunăstarea animalelor anexat la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene impune ca statele membre şi Comunitatea să acorde toată atenţia cerinţelor privind bunăstarea animalelor atunci când formulează şi pun în aplicare politicile agricole, respectând în acelaşi timp actele cu putere de lege şi normele administrative, precum şi cutumele din statul membru respectiv legate în special de anumite rituri religioase, tradiţii culturale şi patrimoniu regional.

(2) Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecţia animalelor de fermă(3), elaborată în temeiul Convenţiei Europene privind protecţia animalelor de fermă(4) (denumită în continuare "convenţia") stabileşte standardele minime de protecţie a animalelor de fermă, incluzând dispoziţii referitoare la furnizarea de adăpost, hrană,apă şi îngrijiri adecvate nevoilor fiziologice şi etologice ale animalelor.

(3) Comunitatea este parte la convenţie, iar o recomandare specifică cu privire la găinile domestice (Gallus gallus), care include dispoziţii suplimentare cu privire la păsările domestice destinate producţiei de carne, a fost adoptată în cadrul convenţiei.

(4) Raportul Comitetului ştiinţific pentru sănătatea şi bunăstarea animalelor din 21 martie 2000 privind bunăstarea puilor destinaţi producţiei de carne (pui de carne) a concluzionat că rata de creştere rapidă a speciilor de pui folosite în prezent în acest scop nu permite asigurarea unui nivel corespunzător de bunăstare şi sănătate a animalelor şi că efectele negative generate de densitatea de populare mare din crescătorii sunt mai mici în clădirile care beneficiază de condiţii climatice bune.

(5) Dispoziţii specifice pentru suprafeţele neacoperite de aşternut, destinate reducerii la minim a incidenţei parametrilor genetici sau includerii de indicatori de bunăstare, pe lângă cel al pododermatitei, vor fi formulate atunci când vor fi disponibile avizele în materie emise de Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (AESA).

(6) Este necesar să se stabilească, la nivel comunitar, norme referitoare la protecţia puilor destinaţi producţiei de carne pentru a se evita denaturarea concurenţei care ar putea afecta buna funcţionare şi organizare a pieţei comune în acest sector, cât şi pentru a garanta dezvoltarea raţională a acestui sector.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...