Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1091/2001 privind libera circulaţie cu o viză de lungă şedere Număr celex: 32001R1091

În vigoare de la 06.06.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 1091/2001 AL CONSILIULUI
din 28 mai 2001
privind libera circulaţie cu o viză de lungă şedere

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 62 punctul 2 litera (b) punctul (ii) şi articolul 63 punctul 3 litera (a),

având în vedere iniţiativa Republicii Franceze1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Poate exista un decalaj între momentul în care o persoană titulară a unei vize naţionale de lungă şedere eliberată de un stat membru soseşte pe teritoriul statului respectiv şi momentul în care aceasta primeşte un permis de şedere care să-i permită să circule liber pe teritoriul celorlalte state membre.

(2) Este necesar să se faciliteze libera circulaţie a titularilor unei vize naţionale de lungă şedere până la eliberarea permisului lor de şedere, prevăzând ca viza respectivă, care în prezent nu permite decât un singur tranzit pe teritoriul celorlalte state membre în vederea deplasării spre teritoriul statului care a eliberat viza, să aibă valoare concomitentă de viză uniformă de scurtă şedere, sub rezerva îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de intrare şi de şedere prevăzute în Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985, semnată la Schengen la 19 iunie 1990.

(3) O astfel de măsură reprezintă un prim pas în vederea armonizării condiţiilor de eliberare a vizelor naţionale de lungă şedere.

(4) Este prin urmare necesară modificarea Convenţiei de punere în aplicare a Acordului Schengen şi a Instrucţiunilor consulare comune privind vizele adresate reprezentanţelor diplomatice şi consulare de carieră3.

(5) Prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a acquis-ului Schengen, în conformitate cu Protocolul de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene, astfel cum este definit în Anexa A la Decizia 1999/435/CE a Consiliului din 20 mai 1999 privind definirea acquis-ului Schengen în scopul stabilirii, în conformitate cu dispoziţiile relevante din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi din Tratatul privind Uniunea Europeană, a temeiului juridic pentru fiecare din dispoziţiile sau deciziile care constituie acquis-ul4.

(6) În conformitate cu articolele 1 şi 2 din Protocolul privind poziţia Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament şi, prin urmare, nu are nici o obligaţie în temeiul acestuia şi nici nu face obiectul aplicării sale. Având în vedere faptul că prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a acquis-ului Schengen în temeiul dispoziţiilor Titlului IV din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, Danemarca decide, în conformitate cu articolul 5 din protocolul menţionat anterior, în termen de şase luni de la data adoptării de către Consiliu a prezentului regulament, dacă îl transpune sau nu în legislaţia sa naţională.

(7) În ceea ce priveşte Republica Islanda şi Regatul Norvegiei, prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în sensul acordului încheiat la 18 mai 1999 între Consiliul Uniunii Europene şi cele două state5.

(8) În conformitate cu articolul 1 din Protocolul privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, Irlanda şi Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentului regulament. În consecinţă, şi fără a aduce atingere articolului 4 din respectivul protocol, dispoziţiile din prezentul regulament nu se aplică Irlandei şi Regatului Unit,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...