Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1030/2002 de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe Număr celex: 32002R1030

În vigoare de la 15.06.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 1030/2002 AL CONSILIULUI
din 13 iunie 2002
de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru
resortisanţii ţărilor terţe

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 63 punctul 3,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Tratatul de la Amsterdam prevede crearea treptată a unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie şi acordă Comisiei un drept de iniţiativă partajat pentru a putea lua măsurile care se impun pentru a se ajunge la o politică armonizată în materie de imigrare.

(2) Planul de acţiune al Consiliului şi Comisiei privind modalităţile optime de punere în aplicare a dispoziţiilor Tratatului de la Amsterdam privind crearea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie prevede3, în măsura de la numărul 38 litera (c) punctul (ii), elaborarea unei reglementări privind procedurile de eliberare de către statele membre a vizelor şi a permiselor de lungă şedere.

(3) Consiliul European reunit la Tampere între 15 şi 16 octombrie 1999 a subliniat necesitatea acestei politici armonizate în materie de imigrare, având în vedere în special de dispoziţiile din Tratat privind intrarea şi şederea resortisanţilor ţărilor terţe.

(4) Acţiunea Comună 97/11/JAI a Consiliului4 privind instituirea unui model uniform de permis de şedere confirmă necesitatea de a armoniza modelul de permis de şedere eliberat de statele membre resortisanţilor ţărilor terţe. În consecinţă, Acţiunea Comună 97/11/JAI trebuie să fie înlocuită cu un act comunitar.

(5) Este esenţial ca modelul uniform de permis de şedere să conţină toate informaţiile necesare şi să respecte standarde tehnice de cel mai înalt nivel, în special în ceea ce priveşte măsurile de siguranţă împotriva contrafacerii şi falsificării. Aceasta va contribui la prevenirea şi combaterea imigraţiei ilegale şi a şederii ilegale. Modelul trebuie să fie de asemenea adecvat pentru a putea fi utilizat de către toate statele membre şi să conţină dispozitive de securitate armonizate, universal recunoscute, vizibile cu ochiul liber.

(6) Pentru a îmbunătăţi protecţia permiselor de şedere împotriva contrafacerii şi falsificării, statele membre şi Comisia examinează la intervale regulate, pe măsura evoluţiei tehnologice, modificările ce trebuie aduse elementelor de securitate încorporate în permis, în special integrarea şi utilizarea unor noi elemente biometrice.

(7) Prezentul regulament nu stabileşte decât specificaţiile care nu au caracter secret. Specificaţiile respective trebuie completate cu alte specificaţii care trebuie să rămână secrete, pentru a preveni riscul de contrafacere şi falsificare, şi care nu pot conţine date personale sau trimiteri la astfel de date. Competenţa de a adopta specificaţiile tehnice suplimentare respective trebuie conferită Comisiei, asistată de comitetul înfiinţat în temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză5. În acest sens, trebuie evitată orice discontinuitate cu privire la permisele de şedere rezultată din deciziile Consiliului din 17 decembrie 1997 şi din 8 iunie 2001.

(8) Pentru a garanta că informaţiile în cauză nu vor fi divulgate unui număr de persoane mai mare decât este necesar, este de asemenea esenţial ca fiecare stat membru să desemneze un singur organism responsabil cu tipărirea modelului uniform de permis de şedere, păstrându-şi în acelaşi timp dreptul de a schimba organismul desemnat, dacă este necesar. Din motive de securitate, fiecare stat membru trebuie să comunice Comisiei şi celorlalte statele membre numele organismului competent.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...