Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 90/2002 de definire a facilitării intrării, tranzitului şi şederii neautorizate Număr celex: 32002L0090

În vigoare de la 05.12.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2002/90/CE A CONSILIULUI
din 28 noiembrie 2002
de definire a facilitării intrării, tranzitului şi şederii neautorizate

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 61 litera (a) şi articolul 63 punctul 3 litera (b),

având în vedere iniţiativa Republicii Franceze1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Unul din obiectivele Uniunii Europene este crearea treptată a unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, care implică, în special, combaterea imigraţiei ilegale.

(2) Este prin urmare necesară combaterea facilitării imigraţiei ilegale, atât în cazul în care aceasta reprezintă trecerea ilegală efectivă a frontierei, cât şi atunci când are ca scop alimentarea reţelelor de exploatare a persoanelor.

(3) În acest sens, este necesară realizarea unei apropieri a dispoziţiilor juridice existente, în special în ceea ce priveşte, pe de o parte, definirea precisă a infracţiunii în cauză şi a excepţiilor, definire care face obiectul prezentei directive, şi, pe de altă parte, normele minime în materie de sancţiuni, de răspundere a persoanelor juridice şi de competenţe, care fac obiectul Deciziei-cadru 2002/946/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2002 privind consolidarea cadrului penal pentru a preveni facilitarea intrării, tranzitului şi şederii neautorizate3.

(4) Prezenta directivă are ca obiectiv definirea noţiunii de facilitare a imigraţiei ilegale şi eficientizarea aplicării Deciziei-cadru 2002/946/JAI, în vederea prevenirii acestei infracţiuni.

(5) Prezenta directivă completează alte instrumente adoptate pentru combaterea imigraţiei ilegale, a muncii fără forme legale, a traficului de persoane şi a exploatării sexuale a copiilor.

(6) În ceea ce priveşte Islanda şi Norvegia, prezenta directivă constituie o dezvoltare a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în sensul acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene şi Republica Islanda şi Regatul Norvegiei privind asocierea acestor două state la transpunerea, punerea în aplicare şi dezvoltarea acquis-ului Schengen4, care intră în sfera de aplicare a articolului 1 punctul E din Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modalităţi de aplicare a respectivului acord5.

(7) Regatul Unit şi Irlanda participă la adoptarea şi aplicarea prezentei directive în conformitate cu dispoziţiile relevante din tratate.

(8) În conformitate cu articolele 1 şi 2 din Protocolul privind poziţia Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei directive, şi prin urmare, nu are nici o obligaţie în temeiul acesteia şi nici nu face obiectul aplicării sale. Având în vedere faptul că prezenta directivă reprezintă o dezvoltare a acquis-ului Schengen în temeiul dispoziţiilor Titlului IV din Partea a treia a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, Danemarca decide, în conformitate cu articolul 5 din protocolul menţionat anterior, în termen de şase luni de la data adoptării de către Consiliu a prezentei directive, dacă o transpune sau nu în legislaţia sa naţională,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...