Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia-cadru nr. 629/2002 privind combaterea traficului de persoane Număr celex: 32002F0629

În vigoare de la 01.08.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA-CADRU A CONSILIULUI
din 19 iulie 2002
privind combaterea traficului de persoane
(2002/629/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, articolul 31 litera (e), şi articolul 34 alineatul (2) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Planul de Acţiune al Consiliului şi al Comisiei privind modalităţile optime de punere în aplicare a dispoziţiilor Tratatului de la Amsterdam referitoare la crearea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie3, Concluziile Consiliului European de la Tampere din 15 şi 16 octombrie 1999, Concluziile Consiliului European de la Santa Maria da Feira din 19 şi 20 iunie 2000, astfel cum figurează în tabloul de bord, şi Parlamentul European în Rezoluţia sa din 19 mai 2000 privind Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European "Pentru noi acţiuni în domeniul combaterii traficului de femei", indică sau solicită acţiuni legislative împotriva traficului de persoane, în special definiţii, incriminări şi sancţiuni comune.

(2) Acţiunea Comună a Consiliului 97/154/JAI din 24 februarie 1997 privind combaterea traficului de persoane şi exploatarea sexuală a copiilor4 trebuie să fie urmată de măsuri legislative suplimentare pentru a reduce diferenţele dintre abordările juridice ale statelor membre şi pentru a contribui la dezvoltarea unei cooperări judiciare şi poliţieneşti eficiente împotriva traficului de persoane.

(3) Traficul de persoane constituie o încălcare gravă a drepturilor fundamentale ale omului şi a demnităţii umane şi implică practici crude, cum ar fi abuzul şi înşelarea persoanelor vulnerabile, precum şi folosirea violenţei, a ameninţărilor, a dependenţei pentru datorii şi a constrângerii.

(4) Protocolul Naţiunilor Unite privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, care completează Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, reprezintă un pas decisiv către cooperarea internaţională în acest domeniu.

(5) Copiii sunt mai vulnerabili şi sunt expuşi, în consecinţă, unui risc mai mare de a deveni victime ale traficului de persoane.

(6) Uniunea Europeană trebuie să completeze munca importantă realizată de organizaţiile internaţionale, în special de Naţiunile Unite.

(7) Este necesar ca infracţiunea penală gravă cum este traficul de persoane, să fie tratate nu numai prin acţiuni individuale ale fiecărui stat membru, dar şi prin adoptarea unei abordări globale, din care definirea elementelor de drept penal comune tuturor statelor membre, în special în materie de sancţiuni efective, proporţionale şi disuasive, fac parte integrantă. În conformitate cu principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, prezenta decizie-cadru se limitează la minimul cerut pentru a atinge aceste obiective la nivel comunitar şi nu depăşeşte ceea ce este necesar în acest scop.

(8) Este necesar să se prevadă, împotriva autorilor acestor infracţiuni, sancţiuni suficient de severe pentru a include traficul de persoane în domeniul de aplicare al instrumentelor deja adoptate pentru combaterea criminalităţii organizate, cum ar fi Acţiunea Comună 98/699/JAI a Consiliului din 3 decembrie 1998 privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, îngheţarea sau sechestrarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunii5 şi Acţiunea Comună 98/733/JAI a Consiliului din 21 decembrie 1998 privind incriminarea participării la o organizaţie criminală în statele membre ale Uniunii Europene6.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...