Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia-cadru nr. 475/2002 privind combaterea terorismului Număr celex: 32002F0475

În vigoare de la 22.06.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA-CADRU A CONSILIULUI
din 13 iunie 2002
privind combaterea terorismului
(2002/475/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, articolul 31 litera (e) şi articolul 34 alineatul (2), litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Uniunea Europeană se întemeiază pe valorile universale ale demnităţii umane, libertăţii, egalităţii şi solidarităţii, ale respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Aceasta se bazează pe principiul democraţiei şi pe principiul statului de drept, principii care sunt comune statelor membre.

(2) Terorismul constituie una dintre cele mai serioase încălcări ale acestor principii. Declaraţia de la La Gomera, adoptată la reuniunea informală a Consiliului din 14 octombrie 1995, condamnă terorismul ca pe o ameninţare la adresa democraţiei, a liberei exercitări a drepturilor omului şi a dezvoltării economice şi sociale.

(3) Toate statele membre sau unele dintre ele sunt părţi la un număr de convenţii referitoare la terorism. Convenţia Consiliului Europei din 27 ianuarie 1977 privind reprimarea terorismului nu consideră infracţiunile teroriste ca infracţiuni politice, infracţiuni conexe unei infracţiuni politice, sau ca infracţiuni inspirate de motive politice. Naţiunile Unite au adoptat Convenţia pentru reprimarea atentatelor teroriste cu explozibili din 15 decembrie 1997 şi Convenţia privind reprimarea finanţării terorismului din 9 decembrie 1999. În prezent, un proiect de Convenţie globală împotriva terorismului se negociază în cadrul Naţiunilor Unite.

(4) La nivelul Uniunii Europene, Consiliul a adoptat la 3 decembrie 1998 Planul de Acţiune al Consiliului şi al Comisiei privind modalităţile optime de punere în aplicare a dispoziţiilor Tratatului de la Amsterdam privind realizarea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie3. Trebuie să se ia în considerare, de asemenea, Concluziile Consiliului din 20 septembrie 2001, precum şi Planul de Acţiune în domeniul terorismului al Consiliului European extraordinar din 21 septembrie 2001. Terorismul a fost menţionat în Concluziile Consiliului European de la Tampere, din 15 şi 16 octombrie 1999, şi ale Consiliului European de la Santa Maria da Feira, din 19 şi 20 iunie 2000. Acesta este de asemenea menţionat în Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privind actualizarea semestrială a tabloului de bord în vederea examinării progreselor realizate pentru crearea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie în Uniunea Europeană (al doilea semestru din anul 2000). De asemenea, Parlamentul European a adoptat la 5 septembrie 2001 o recomandare privind combaterea terorismului. Pe de altă parte, trebuie reamintit că la 30 iulie 1996 ţările cele mai industrializate (G7) şi Rusia, reunite la Paris, au preconizat 25 de măsuri de combatere a terorismului.

(5) Uniunea Europeană a luat numeroase măsuri specifice de combatere a terorismului şi a criminalităţii organizate, ca de exemplu: Decizia Consiliului din 3 decembrie 1998 privind obligaţia Europol de a soluţiona infracţiunile săvârşite sau care pot fi săvârşite în cadrul activităţilor teroriste care pun în pericol viaţa, integritatea fizică, libertatea persoanelor, precum şi bunurile4, Acţiunea Comună 96/610/JAI a Consiliului din 15 octombrie 1996 privind crearea şi menţinerea unui registru al competenţelor, cunoştinţelor şi expertizelor specializate în domeniul luptei împotriva terorismului, destinat să faciliteze cooperarea antiteroristă între statele membre ale Uniunii Europene5, Acţiunea Comună 98/428/JAI a Consiliului din 29 iunie 1998 de creare a unei Reţele Judiciare Europene6, având competenţe în domeniul infracţiunilor teroriste (în special articolul 2), Acţiunea Comună 98/733/JAI a Consiliului din 21 decembrie 1998 privind incriminarea participării la o organizaţie criminală în statele membre ale Uniunii Europene7 şi Recomandarea Consiliului din 9 decembrie 1999 privind cooperarea în domeniul combaterii finanţării terorismului8.

(6) Definirea infracţiunilor teroriste ar trebui să fie apropiată în toate statele membre, inclusiv cea a infracţiunilor privind grupurile teroriste. Pe de altă parte, pedepse şi sancţiuni corespunzătoare gravităţii infracţiunilor ar trebui prevăzute împotriva persoanelor fizice şi juridice care au săvârşit astfel de infracţiuni sau sunt ţinute să răspundă de acestea.

(7) Ar trebui stabilite norme jurisdicţionale pentru a garanta că infracţiunea teroristă poate face obiectul unei urmăriri penale eficiente.

(8) Victimele infracţiunilor teroriste sunt vulnerabile şi, în consecinţă, se impun măsuri specifice în privinţa lor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...