Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1221/2002 privind conturile trimestriale nefinanciare ale administraţiei publice Număr celex: 32002R1221

În vigoare de la 09.07.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI (CE) nr. 1221/2002
din 10 iunie 2002
privind conturile trimestriale nefinanciare ale administraţiei publice

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 285,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat3,

întrucât:

(1) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2223/96 din 25 iunie 1996 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Comunitate4, (SEC 95), cuprinde cadrul de referinţă pentru standarde, definiţii, clasificări şi norme contabile comune de elaborare a conturilor statelor membre pentru cerinţele statistice ale Comunităţii, astfel încât să se obţină rezultate comparabile între statele membre.

(2) Raportul Comitetului monetar privind solicitările de informaţii, avizat de Consiliul Ecofin din 18 ianuarie 1999, a subliniat că pentru o bună funcţionare a Uniunii economice şi monetare şi a pieţei comune, supravegherea şi coordonarea eficientă a politicilor economice sunt de o importanţă majoră, ceea ce necesită un amplu sistem de informaţii statistice care să le ofere factorilor de elaborare a politicilor datele necesare pe care să îşi întemeieze deciziile. În raport s-a subliniat că trebuie să se acorde prioritate statisticilor pe termen scurt privind finanţele publice ale statelor membre, în special statele membre care fac parte din Uniunea economică şi monetară, obiectivul fiind prezentarea unei situaţii trimestriale nefinanciare simplificate pentru sectorul administraţiei publice, ce rezultă dintr-o abordare pe etape.

(3) Este necesar să se definească situaţia trimestrială nefinanciară simplificată pentru administraţia publică prin trimitere la lista de categorii SEC 95 privind cheltuielile şi veniturile administraţiei definite în Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1500/2000 din 10 iulie 2000 de punere în aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2223/96 privind cheltuielile şi veniturile administraţiei publice5.

(4) În cadrul abordării pe etape s-a acordat prioritate impozitelor, contribuţiilor sociale efective şi ajutoarelor sociale, altele decât transferurile sociale în natură, ca fiind categorii care reprezintă indicatori fiabili ai evoluţiei finanţelor publice, deja disponibili în perioada de timp dorită (prima etapă).

(5) Transmiterea trimestrială a acestei prime serii de categorii pentru toate statele membre, cu începere din iunie 2000 este prevăzută în Regulamentul Comisiei (CE) nr. 264/2000 din 3 februarie 2000 privind punerea în aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2223/96 referitor la statisticile pe termen scurt privind finanţele publice6.

(6) Este necesar să se completeze prima etapă cu o altă serie de categorii pentru a se obţine lista completă a categoriilor care constituie cheltuielile şi veniturile administraţiei publice.

(7) Este necesar să se evalueze fiabilitatea datelor trimestriale prevăzute în prezentul regulament din perspectiva datelor anuale. Astfel, trebuie să se elaboreze un raport privind calitatea datelor trimestriale înainte de finele anului 2005.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...