Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 59/2002 de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare şi informare privind traficul navelor maritime şi de abrogare a Directivei Consiliului 93/75/CEE Număr celex: 32002L0059

În vigoare de la 05.08.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2002/59/CE
din 27 iunie 2002
de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare şi
informare privind traficul navelor maritime şi de abrogare a
Directivei Consiliului 93/75/CEE

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 80 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la art. 251 din Tratat4,

întrucât:

(1) În comunicarea sa din 24 februarie 1993 privind o politică comună a siguranţei maritime, Comisia a indicat că un obiectiv la nivel comunitar a fost introducerea unui sistem de informare obligatorie prin care să se ofere statelor membre un acces rapid la toate informaţiile importante referitoare la mişcarea navelor care transportă materiale periculoase sau poluante şi natura precisă a încărcăturii transportate.

(2) Directiva Consiliului 93/75/CEE din 13 septembrie 1993 privind cerinţele minime pentru navele care se îndreaptă spre porturile comunitare sau pleacă din aceste porturi maritime şi care transportă mărfuri periculoase ori poluante5 a introdus un sistem prin care autorităţile competente primesc informaţii despre navele care au ca destinaţie sau părăsesc un port comunitar şi care transportă substanţe periculoase sau poluante, precum şi despre incidentele petrecute pe mare. Directiva menţionată cere Comisiei să elaboreze noi propuneri pentru introducerea unui sistem de notificare mai detaliat pentru Comunitate, care să cuprindă eventual şi navele aflate în tranzit de-a lungul coastelor statelor membre.

(3) Rezoluţia Consiliului din 8 iunie 1993 privind o politică comună a siguranţei maritime6 a subliniat că principalele obiective ale acţiunii comunitare cuprind adoptarea unui sistem de informare mai detaliat.

(4) Introducerea unui sistem comunitar de monitorizare şi informare privind traficul navelor maritime ar trebui să contribuie la prevenirea accidentelor şi cazurilor de poluare pe mare şi să reducă la minimum consecinţele lor asupra mediului marin şi costier, asupra economiei şi sănătăţii comunităţilor locale. Eficienţa traficului maritim, în special a gestionării escalelor făcute de nave în porturi, depinde şi de preavizul dat de nave cu suficient timp înainte de sosire.

(5) Mai multe sisteme de raportare obligatorie a navelor au fost introduse de-a lungul coastelor europene, în conformitate cu regulile în materie adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI). Ar trebui asigurată respectarea de către nave a cerinţelor de raportare în vigoare în cadrul acestor sisteme.

(6) De asemenea, au fost introduse servicii de trafic maritim şi sisteme de dirijare a navelor care joacă un rol important în prevenirea accidentelor şi a poluării în anumite zone maritime aglomerate sau periculoase pentru navigaţie. Este necesar ca navele să utilizeze serviciile de trafic maritim şi să se conformeze regulilor aplicabile sistemelor de dirijare a traficului aprobate de OMI.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...