Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 426/2002 de stabilire a unui curs de schimb aplicabil anumitor ajutoare directe şi măsuri structurale sau ecologice Număr celex: 32002R0426

În vigoare de la 08.03.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 426/2002 AL COMISIEI
din 7 martie 2002
de stabilire a unui curs de schimb aplicabil anumitor ajutoare directe
şi măsuri structurale sau ecologice

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2799/98 al Consiliului din 15 decembrie 1998 de stabilire a unui regim agromonetar pentru moneda euro1,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1410/1999 al Comisiei din 29 iunie 1999 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2808/98 de stabilire a modalităţilor detaliate de aplicare a sistemului agromonetar al monedei euro în sectorul agricol şi de modificare a definiţiei anumitor operaţiuni impozabile prevăzute de Regulamentele (CEE) nr. 3889/87, (CEE) nr. 3886/92, (CEE) nr. 1793/93, (CEE) nr. 2700/93 şi (CE) nr. 293/982, în special articolul 2,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2550/2001 al Comisiei din 21 decembrie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2529/2001 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei cărnii de oaie şi cărnii de capră referitor la regimurile primelor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2419/20013, modificat de Regulamentul (CE) nr. 263/20024, în special articolul 18a al doilea paragraf,

întrucât:

(1) în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2808/98 al Comisiei din 22 decembrie 1998 de stabilire a normelor de aplicare a regimului agromonetar al monedei euro în sectorul agricol5, modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 2452/20006, faptul generator al cursului de schimb pentru sumele cu caracter structural sau ecologic este data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia se decide acordarea ajutorului. În temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2808/98, introdus de Regulamentul (CE) nr. 1410/1999, cursul de schimb care trebuie aplicat este media, calculată pro rata temporis, a cursurilor de schimb aplicabile în luna care precede data faptului generator.

(2) în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 293/98 al Comisiei din 4 februarie 1998 de stabilire a faptelor generatoare în sectorul fructelor şi legumelor, în sectorul produselor transformate pe bază de fructe şi legume, parţial în sectorul plantelor vii şi al produselor din floricultură, precum şi pentru anumite produse enumerate în anexa I la tratat şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1445/937, modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1410/1999, cursul de schimb aplicabil anual pentru schimbul, în moneda naţională, a sumei maxime la hectar reprezentând ajutorul pentru îmbunătăţirea calităţii şi a comercializării în sectorul fructelor cu coajă şi al roşcovelor, prevăzut la articolul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 780/89 al Consiliului8, este egal cu media pro rata temporis a cursurilor de schimb aplicabile în luna care precede data de 1 ianuarie a perioadei anuale de referinţă, în temeiul articolului 19 din Regulamentul (CEE) nr. 2159/89 al Comisiei9.

(3) în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (CE) nr. 2342/1999 al Comisiei din 28 octombrie 1999 de stabilire a modalităţilor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei în sectorul cărnii de vită referitor la regimul primelor10, modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 169/200211, data de depunere a cererii constituie faptul generator pentru determinarea anului de acordare a primelor pentru animalele care fac obiectul regimurilor primelor în sectorul cărnii. Convertirea în moneda naţională a acestor prime se realizează în conformitate cu dispoziţiile prevăzute la articolul 43 din regulamentul menţionat, în funcţie de media, calculată pro rata temporis, a cursurilor de schimb aplicabile în luna decembrie care precede anul acordării lor.

(4) începând cu anul de comercializare 2002, în conformitate cu articolul 18a din Regulamentul (CE) nr. 2550/2001, cursul de schimb care trebuie aplicat primelor şi plăţilor în sectorul ovinelor corespunde mediei pro rata temporis a cursurilor de schimb aplicabile în luna decembrie care precede anul calendaristic pentru care s-a acordat prima sau plata respectivă.

(5) până în anul de comercializare 2001, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2700/93 al Comisiei din 30 septembrie 1993 privind normele de aplicare a primei în favoarea producătorilor de carne de oaie şi de capră12, modificat de Regulamentul (CE) nr. 1410/1999, cursul de schimb care trebuie aplicat sumei definitive a primelor în sectorul ovinelor este egal cu media, calculată pro rata temporis, a cursurilor de schimb aplicabile în luna care precede ultima zi a anului pentru care s-a acordat prima,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...