Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 333/2002 de stabilire a unui model uniform de formular pentru aplicarea unei vize eliberate de statele membre titularilor unui document de călătorie nerecunoscut de statul membru care emite formularul respectiv Număr celex: 32002R0333

În vigoare de la 23.02.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 333/2002 AL CONSILIULUI
din 18 februarie 2002
de stabilire a unui model uniform de formular pentru aplicarea unei
vize eliberate de statele membre titularilor unui document de călătorie
nerecunoscut de statul membru care emite formularul respectiv

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 62 punctul 2 litera (b) punctul (iii),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Armonizarea politicilor în materie de vize este o măsură esenţială în instituirea progresivă a unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, în special în ceea ce priveşte trecerea frontierelor.

(2) Planul de acţiune de la Viena, adoptat de Consiliul "Justiţie şi afaceri interne" la 3 decembrie 1998, prevede, în măsura nr. 38, ca evoluţia mijloacelor tehnice va fi urmărită cu atenţie, pentru a se asigura, dacă încă este cazul, o mai mare siguranţă a modelului uniform de viză.

(3) Alineatul (22) din concluziile Consiliului European de la Tampere din 15 şi 16 octombrie 1999 afirmă că se cuvine a continua punerea în aplicare a unei politici comune active în materie de vize şi de documente false.

(4) Pentru aplicarea unei vize eliberate titularului unui document de călătorie nerecunoscut de statul membru care elaborează formularul, statele membre utilizează în prezent formulare care nu îndeplinesc standardele de siguranţă necesare. Din acest motiv, se cuvine ca modelul formularelor în cauză să fie armonizat, pentru a le securiza şi mai mult.

(5) Acest model uniform trebuie să cuprindă toate informaţiile necesare şi trebuie să respecte standardele tehnice de nivel înalt, în special în ceea ce priveşte garanţiile împotriva contrafacerii şi falsificării. De asemenea, acest model trebuie adaptat pentru a fi utilizat de toate statele membre şi trebuie să cuprindă dispozitive armonizate de siguranţă, universal recunoscute, vizibile cu ochiul liber.

(6) Prezentul regulament se limitează la a descrie modelul uniform de formular. Descrierea trebuie completată cu alte specificaţii tehnice ce trebuie să rămână secrete, pentru a preveni riscul de contrafacere şi de falsificare, şi care nu pot include date personale sau trimiteri la astfel de date. Se cuvine a i se conferi Comisiei competenţa de a adopta aceste alte specificaţii tehnice, asistată de comitetul înfiinţat în temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză3.

(7) Pentru a garanta că informaţiile în cauză nu vor fi divulgate mai multor persoane decât este necesar, fiecare stat membru ar trebui să desemneze un organism unic, responsabil cu imprimarea modelului uniform de formular, având în permanenţă posibilitatea de a schimba, la nevoie, respectivul organism. Fiecare stat membru ar trebui să comunice Comisiei şi celorlalte state membre numele organismului competent.

(8) Statele membre ar trebui, în concertare cu Comisia, să pună în aplicare măsurile ce se impun pentru a se asigura că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă nivelul de protecţie prevăzut de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date4.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...