Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 21/2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (directivă-cadru) Număr celex: 32002L0021

În vigoare de la 24.04.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2002/21/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 7 martie 2002
privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile
de comunicaţii electronice (directivă-cadru)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Cadrul de reglementare existent privind telecomunicaţiile a reuşit să creeze condiţiile de concurenţă efectivă în sectorul telecomunicaţiilor pe perioada tranziţiei de la monopol la concurenţă deplină.

(2) La 10 noiembrie 1999, Comisia a prezentat Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic şi Social şi Comitetului Regiunilor o comunicare intitulată "Către un nou cadru privind infrastructura comunicaţiilor electronice şi serviciile asociate-revizuire a comunicărilor din 1999". În această comunicare, Comisia a revizuit cadrul de reglementare existent privind telecomunicaţiile, în conformitate cu obligaţia prevăzută la articolul 8 din Directiva 90/387/CEE a Consiliului din 28 iunie 1990 de instituire a pieţei comune a serviciilor de telecomunicaţii prin punerea în aplicare a operării de reţele deschise4. Comisia a prezentat, de asemenea, o serie de propuneri pentru un nou cadru de reglementare privind infrastructura de comunicaţii electronice şi serviciile asociate, în vederea unei consultări publice.

(3) La 26 aprilie 2000, Comisia a prezentat Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic şi Social şi Comitetului Regiunilor o comunicare privind rezultatele consultării publice privind revizuirea comunicărilor din 1999 şi orientările pentru noul cadru de reglementare. Comunicarea a cuprins un rezumat al consultării publice şi a stabilit câteva orientări cheie privind pregătirea unui nou cadru pentru infrastructura de comunicaţii electronice şi serviciile asociate.

(4) Consiliul European de la Lisabona din 23 şi 24 martie 2000 a subliniat potenţialul de creştere, competitivitate şi creare de locuri de muncă pe care îl prezintă trecerea la o economie digitală, bazată pe cunoaştere. În special, a fost evidenţiată importanţa, atât pentru întreprinderi, cât şi pentru cetăţenii europeni, a accesului la o infrastructură de comunicaţii ieftină şi de nivel mondial şi la o gamă largă de servicii.

(5) Pentru o convergenţă a sectoarelor telecomunicaţiilor, a mijloacelor de informare în masă şi a tehnologiei informaţionale, toate reţelele şi serviciile de transmisie trebuie reglementate de un singur cadru de reglementare. Acest cadru de reglementare include prezenta directivă şi patru directive individuale: Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice (Directiva privind autorizarea)5, Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora (Directiva privind accesul)6, Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor legate de reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directiva privind serviciul universal)7 şi Directiva 97/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul telecomunicaţiilor8, (denumite în continuare "directive individuale").

Este necesar să se separe reglementarea transmisiei de reglementarea conţinutului. Prin urmare, prezentul cadru nu reglementează conţinutul serviciilor furnizate prin reţele de comunicaţii electronice folosind servicii de comunicaţii electronice, ca de exemplu conţinutul emisiilor radio-TV, serviciile financiare şi anumite servicii specifice societăţii informaţionale şi, astfel, nu aduce atingere măsurilor privind aceste servicii luate la nivel comunitar sau naţional în conformitate cu legislaţia comunitară, cu scopul de a promova diversitatea culturală şi lingvistică şi de a asigura protecţia pluralismului mijloacelor de informare în masă. Conţinutul programelor de televiziune este reglementat de Directiva 89/552/CEE a Consiliului din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege şi acte administrative din statele membre privind desfăşurarea activităţilor de difuzare a programelor de televiziune9. Separarea dintre reglementarea transmisiei şi reglementarea conţinutului nu aduce atingere luării în considerare a legăturilor care există între acestea, în special pentru a garanta pluralismul mijloacelor de informare în masă, diversitatea culturală şi protecţia consumatorilor.

(6) Politica audiovizualului şi reglementarea conţinutului sunt concepute pentru a atinge obiective de interes general, precum libertatea de expresie, pluralismul mijloacelor de informare în masă, imparţialitatea, diversitatea culturală şi lingvistică, integrarea socială, protecţia consumatorilor şi protecţia minorilor. Comunicarea Comisiei cu titlul "Principii şi linii directoare pentru politica comunitară a audiovizualului în epoca digitală" şi concluziile Consiliului din 6 iunie 2000 care sunt favorabile acestei comunicări prezintă acţiunile cheie care trebuie întreprinse de Comunitate pentru a-şi pune în aplicare politica în domeniul audiovizualului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...