Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 20/2002 privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice (Directiva privind autorizarea) Număr celex: 32002L0020

În vigoare de la 24.04.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2002/20/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 7 martie 2002
privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice
(Directiva privind autorizarea)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Rezultatul consultării publice privind revizuirea din 1999 a cadrului de reglementare pentru comunicaţii electronice, astfel cum este reflectat acesta în comunicarea Comisiei din 26 aprilie 2000, şi concluziile raportate de Comisie în comunicările sale privind cel de-al cincilea şi cel de-al şaselea raport privind punerea în aplicare a pachetului de reglementări din domeniul telecomunicaţiilor au confirmat necesitatea existenţei unei reglementări mai armonizate şi mai puţin oneroase pentru accesul pe piaţa reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice pe întreg teritoriul Comunităţii.

(2) Convergenţa diferitelor reţele şi servicii de comunicaţii electronice şi tehnologiile acestora necesită înfiinţarea unui sistem de autorizare care să reglementeze toate serviciile comparabile în mod similar, indiferent de tehnologiile utilizate.

(3) Obiectivul prezentei directive este de a crea un cadru juridic care să garanteze libertatea de a furniza reţele şi servicii de comunicaţii electronice, sub rezerva doar a condiţiilor prevăzute de prezenta directivă şi a oricăror restricţii în conformitate cu articolul 46 alineatul (1) din tratat, în special măsuri cu privire la ordinea, siguranţa şi sănătatea publică.

(4) Prezenta directivă reglementează autorizarea tuturor reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, indiferent dacă acestea sunt sau nu furnizate publicului. Acest lucru este important pentru a garanta faptul că ambele categorii de furnizori pot beneficia de drepturi, condiţii şi proceduri obiective, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale.

___________

1 JO C 365 E, 19.12.2000, p. 230 şi JO C 270 E, 25.9.2001, p. 182.

2 JO C 123, 25.4.2001, p. 55.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...