Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 14/2002 de stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană Număr celex: 32002L0014

În vigoare de la 23.03.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2002/14/CE
din 11 martie 2002
de stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a
lucrătorilor din Comunitatea Europeană

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 137 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 2514, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 23 ianuarie 2002,

întrucât:

(1) În conformitate cu art. 136 din Tratat, Comunitatea şi statele membre au ca obiectiv promovarea dialogului social între partenerii sociali.

(2) Pct. 17 din Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor prevede, între altele, că informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor trebuie dezvoltate în modalităţi adecvate, ţinând cont de practicile în vigoare în diferite state membre.

(3) Comisia a consultat partenerii sociali la nivel comunitar cu privire la posibila orientare a unei acţiuni comunitare privind informarea şi consultarea lucrătorilor în întreprinderile din Comunitate.

(4) Comisia, considerând în urma acestei consultări că era de dorit o acţiune comunitară, a consultat din nou partenerii sociali cu privire la conţinutul propunerii avute în vedere, iar aceştia au transmis Comisiei opiniile lor.

(5) După încheierea acestei a doua etape de consultare, partenerii sociali nu au informat Comisia cu privire la dorinţa lor de a iniţa procesul care ar putea duce la încheierea unui acord.

(6) Existenţa, la nivel naţional şi comunitar, a unor cadre juridice destinate să asigure implicarea salariaţilor în funcţionarea întreprinderii ai cărei salariaţi sunt şi în deciziile care îi afectează nu a împiedicat întotdeauna luarea şi anunţarea unor decizii grave care i-au afectat pe salariaţi, fără ca în prealabil să se aplice proceduri adecvate de informare şi consultare a acestora.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...