Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 3/2002 privind ozonul din aerul înconjurător Număr celex: 32002L0003

În vigoare de la 09.03.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2002/3/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 12 februarie 2002
privind ozonul din aerul înconjurător

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat4, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 10 decembrie 2001,

întrucât:

(1) Pe baza principiilor consacrate în articolul 174 din tratat, al cincilea Program de acţiune pentru mediu, aprobat prin Rezoluţia Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului din 1 februarie 1993, privind un program al Comunităţii Europene de politici şi acţiune în domeniul mediului şi al dezvoltării durabile5 şi completat prin Decizia 2179/98/CE6, preconizează, în special, modificări aduse legislaţiei existente privind poluanţii aerului. Acest program recomandă stabilirea de obiective pe termen lung privind calitatea aerului.

(2) În temeiul articolului 4 alineatul (5) din Directiva 96/62/CE a Consiliului din 27 septembrie 1996 privind evaluarea şi managementul calităţii aerului înconjurător7, Consiliul urmează să adopte articolele legislative prevăzute la alineatul (1) şi dispoziţiile stabilite la alineatele (3) şi (4) din articolul menţionat.

(3) Este important să se asigure protecţia eficientă împotriva efectelor dăunătoare asupra sănătăţii umane ca urmare a expunerii la ozon. Este necesar ca efectele nocive ale ozonului asupra vegetaţiei, ecosistemelor şi mediului în ansamblu să fie reduse cât mai mult posibil. Caracterul transfrontalier al poluării cu ozon impune adoptarea de măsuri la nivel comunitar.

(4) Directiva 96/62/CE prevede ca pragurile numerice să se bazeze pe rezultatele activităţii desfăşurate de grupurile ştiinţifice internaţionale care sunt active în domeniu. Comisia trebuie să ia în considerare cele mai recente date obţinute prin cercetare ştiinţifică în domeniile epidemiologice şi ecologice vizate şi cele mai recente progrese înregistrate în domeniul metrologiei în vederea reexaminării elementelor pe care se bazează astfel de praguri.

(5) Directiva 96/62/CE impune stabilirea de valori limită şi/sau ţintă pentru ozon. Având în vedere caracterul transfrontalier al poluării cu ozon, este necesară stabilirea de valori ţintă la nivel comunitar pentru protecţia sănătăţii umane şi pentru protecţia vegetaţiei. Este necesar ca aceste valori ţintă să reflecte obiectivele intermediare generate din strategia comunitară integrată pentru combaterea acidifierii şi a ozonului de la nivelul solului, care constituie, de asemenea, baza Directivei 2001/81/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici8.

(6) În conformitate cu Directiva 96/62/CE, ar trebui puse în aplicare planuri şi programe pentru zonele şi aglomeraţiile în care concentraţiile de ozon depăşesc valorile ţintă, pentru a garanta că valorile ţintă sunt respectate în cea mai mare măsură posibilă până la data precizată. Este necesar ca astfel de planuri şi programe să vizeze, în mare parte, măsurile de control care urmează să fie puse în aplicare conform legislaţiei comunitare relevante.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...