Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 19/2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora (Directiva privind accesul) Număr celex: 32002L0019

În vigoare de la 24.04.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2002/19/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 7 martie 2002
privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la
infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora
(Directiva privind accesul)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (directivă-cadru)4 stabileşte obiectivele unui cadru de reglementare pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice din Comunitate, inclusiv pentru reţelele de telecomunicaţii fixe şi mobile, reţelele de televiziune prin cablu, reţelele utilizate pentru radiodifuziunea terestră, reţelele de satelit şi reţelele Internet, utilizate atât pentru transmisia vocală, cât şi pentru fax, date şi imagini. Este posibil ca aceste reţele să fi fost deja autorizate de statele membre în cadrul Directivei 2002/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice (Directiva privind autorizarea)5 sau să fi fost autorizate în cadrul măsurilor de reglementare anterioare. Dispoziţiile prezentei directive se aplică reţelelor utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului. Prezenta directivă are ca obiect acordurile privind accesul şi interconectarea încheiate între furnizorii de servicii. Prezenta directivă nu impune nici o obligaţie în ceea ce priveşte reţelele care nu sunt publice, cu excepţia cazului în care, atunci când acestea beneficiază de acces la reţelele publice, sunt supuse unor condiţii prevăzute de statele membre.

(2) Serviciile care furnizează conţinuturi precum oferirea spre vânzare a unui pachet de emisiuni de radiodifuziune sonoră sau de televiziune nu sunt acoperite de cadrul de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice.

(3) Termenul "acces" poate avea sensuri multiple şi, prin urmare, este necesar să se definească exact modul în care acest termen este utilizat în prezenta directivă, fără a aduce atingere modului în care poate fi utilizat în cadrul altor măsuri comunitare. Un operator poate fi proprietarul reţelei sau al infrastructurii aferente acesteia sau le poate închiria parţial sau în întregime.

___________

1 JO C 365 E, 19.12.2000, p. 215 şi JO C 270 E, 25.9.2001, p. 161.

2 JO C 123, 25.4.2001, p. 50.

3 Avizul Parlamentului European din 1 martie 2001 (JO C 277, 1.10.2001, p. 72), poziţia comună a Consiliului din 17 septembrie 2001 (JO C 337, 30.11.2001, p. 1) şi decizia Parlamentului European din 12 decembrie 2001 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 14 februarie 2002.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...