Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1247/2002 privind statutul şi condiţiile generale care reglementează exercitarea atribuţiilor Supervizorului European pentru Protejarea Datelor Număr celex: 32002D1247

În vigoare de la 12.07.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN, A CONSILIULUI ŞI A COMISIEI
nr. 1247/2002/CE
din 1 iulie 2002
privind statutul şi condiţiile generale care reglementează exercitarea
atribuţiilor Supervizorului European pentru Protejarea Datelor

PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL UNIUNII EUROPENE ŞI COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 45/2001 din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor personale de către instituţiile şi organismele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date1, în special art. 43,

având în vedere propunerea Comisiei2,

întrucât:

(1) Supervizorul European pentru Protejarea Datelor este un organ independent de supervizare însărcinat cu monitorizarea aplicării în instituţiile şi organismele comunitare a actelor comunitare referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor personale, precum şi la libera circulaţie a acestor date.

(2) Normele de protejare a datelor sunt menite să protejeze drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, în special viaţa lor privată şi de familie, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor personale, în special în conformitate cu art. 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană şi în temeiul art. 7 şi 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Drepturile fundamentale trebuie interpretate, conform jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, în lumina art. 8 din Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi a tradiţiilor constituţionale comune statelor membre. Obiectivul protejării datelor trebuie îndeplinit, ţinând-se seama de faptul că nu trebuie restricţionate informaţiile disponibile pentru cetăţeni cu privire la activităţile publice.

(3) Crearea acestui organ independent de supervizare necesită stabilirea normelor şi a condiţiilor generale care reglementează exercitarea atribuţiilor Supervizorului European pentru Protejarea Datelor şi ale Supervizorului Adjunct.

(4) Majoritatea elementelor care trebuie incluse în norme şi în condiţiile generale care reglementează exercitarea atribuţiilor Supervizorului European pentru Protejarea Datelor sunt conţinute deja în Regulamentul (CE) nr. 45/2001. Acesta conţine dispoziţiile necesare referitoare la numirea Supervizorului European pentru Protejarea Datelor şi a Supervizorului Adjunct, resursele lor umane şi financiare, independenţa, obligaţia ce le revine privind secretul profesional, atribuţiile şi competenţele acestora. Regulamentul de procedură al Supervizorului European pentru Protejarea Datelor, prevăzut în art. 46 lit. (k) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, ar trebui să conţină, în special, dispoziţii procedurale care să reglementeze modul în care acesta îşi exercită competenţele.

(5) Supervizorul European pentru Protejarea Datelor se supune dreptului comunitar şi trebuie să respecte Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1049/2001 din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei3. Prin urmare, Supervizorul ar trebui să se supună dispoziţiilor din Tratat privind protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale, care prevăd că procesul de luare a deciziilor în Uniune trebuie să fie cât mai deschis posibil şi să dispună protejarea datelor personale, în special a dreptului la intimitate.

(6) Cadrul financiar al prezentei decizii trebuie să fie compatibil cu plafonul actual de la coloana 5.

(7) Doar două aspecte importante ale statutului nu sunt incluse în Regulamentul (CE) nr. 45/2001, acestea urmând astfel a fi clarificate. Ele se referă la fixarea salariului Supervizorului şi al Supervizorului Adjunct, a alocaţiilor şi indemnizaţiilor cu titlu de remuneraţie şi sediul Supervizorului. De asemenea, este recomandabil să se clarifice dispoziţiile din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 referitoare la procedura de numire a Supervizorului European pentru Protejarea Datelor şi a Supervizorului Adjunct.

(8) Supervizorul European pentru Protejarea Datelor trebuie să aibă o remuneraţie de acelaşi nivel cu cea a Mediatorului European, dată fiind necesitatea de a-i asigura Supervizorului un statut corespunzător atribuţiilor şi competenţelor sale şi dat fiind faptul că Regulamentul (CE) nr. 45/2001 urmează în mare măsură exemplul Mediatorului European în definirea profilului instituţional al Supervizorului. Mediatorul European este asimilat unui judecător al Curţii de Justiţie în ceea ce priveşte remuneraţia, alocaţiile şi pensia pentru limită de vârstă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...