Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1145/2002 privind măsurile comunitare de stimulare în domeniul ocupării forţei de muncă Număr celex: 32002D1145

În vigoare de la 29.06.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI nr. 1145/2002/CE
din 10 iunie 2002
privind măsurile comunitare de stimulare în domeniul
ocupării forţei de muncă

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 129,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat4, având în vedere proiectul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 3 aprilie 2002,

întrucât:

(1) art. 3 din Tratat prevede ca acţiunea Comunităţii să includă promovarea coordonării între politicile de ocupare a forţei de muncă din statele membre, în vederea întăririi eficienţei acestora prin elaborarea unei strategii coordonate de ocupare a forţei de muncă.

(2) Consiliul European extraordinar privind ocuparea forţei de muncă, întrunit la Luxemburg, la 20 şi 21 noiembrie 1997, a lansat o strategie globală de ocupare a forţei de muncă, strategia europeană pentru ocuparea forţei de muncă, care include coordonarea politicilor de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre, pe baza liniilor directoare privind ocuparea forţei de muncă convenite de comun acord (procesul de la Luxemburg), continuarea şi dezvoltarea unei politici macroeconomice coordonate şi a unei pieţe interne eficiente, pentru a pune bazele unei creşteri susţinute, a unui nou dinamism şi a unui climat de încredere favorabil creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă. Această strategie include, de asemenea, mobilizarea mai sistematică a tuturor politicilor comunitare în sprijinul ocupării forţei de muncă, atât a politicilor de încadrare, cât şi a celor de sprijin.

(3) Consiliul European de la Lisabona din 23 şi 24 martie 2000 a stabilit un nou obiectiv strategic pentru Uniunea Europeană în vederea construirii unei economii competitive şi dinamice bazate pe cunoaştere, capabilă să susţină o creşterea economică durabilă, însoţită de o îmbunătăţire calitativă şi cantitativă a ocupării forţei de muncă şi de o mai mare coeziune socială, restabilind astfel condiţiile pentru o ocupare integrală a forţei de muncă. În acest scop, a fost stabilită o nouă serie de obiective şi de repere care au fost integrate într-o nouă metodă deschisă de coordonare la toate nivelurile, dublată de un rol de orientare şi coordonare al Consiliului European mult mai important, pentru a asigura o direcţie strategică mai coerentă şi o monitorizare eficientă a rezultatelor obţinute. Mai mult, acesta a solicitat ca revizuirea de la mijlocul mandatului a procesului de la Luxemburg să dea un nou avânt prin îmbogăţirea liniilor directoare cu privire la ocuparea forţei de muncă cu obiective mai concrete care să stabilească legături mai strânse cu alte domenii de politică relevante.

(4) un avantaj concret al Strategiei Europene privind ocuparea forţei de muncă îl reprezintă cooperarea dintre statele membre în domeniul politicii privind ocuparea forţei de muncă, menţinându-se dreptul de a adopta decizii corespunzătoare condiţiilor lor specifice. Un alt avantaj este că statele membre realizează un schimb de experienţă, inclusiv cu privire la metodele de implicare a partenerilor sociali şi a autorităţilor locale şi regionale.

(5) Consiliul European a indicat, cu diverse ocazii, necesitatea definirii şi colectării unor statistici comparabile şi corecte şi a indicatorilor din domeniul ocupării forţei de muncă şi al pieţei muncii.

(6) Decizia Consiliului 2000/98/CE din 24 ianuarie 2000 de constituire a Comitetului pentru ocuparea forţei de muncă5 are ca obiectiv promovarea coordonării dintre statele membre cu privire la politicile privind ocuparea forţei de muncă şi piaţa muncii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...