Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 6/2001 privind desenele sau modelele comunitare Număr celex: 32002R0006

În vigoare de la 05.01.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 6/2002 AL CONSILIULUI
din 12 decembrie 2001
privind desenele sau modelele comunitare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 308,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social3,

întrucât:

(1) Un sistem unificat de obţinere a unui desen sau model comunitar, care să beneficieze de o protecţie uniformă şi care să producă efecte uniforme pe întreg teritoriul Comunităţii poate contribui la realizarea obiectivelor comunitare definite de tratat.

(2) Numai ţările din Benelux au introdus o legislaţie uniformă pentru protecţia desenelor sau a modelelor. În celelalte state membre, protecţia desenelor sau a modelelor este reglementată de dreptul intern şi este limitată la teritoriul statului membru în cauză. Prin urmare, desene sau modele identice pot să beneficieze de protecţie diferită în funcţie de statul membru şi care să acopere proprietari diferiţi, ceea ce determină în mod inevitabil anumite conflicte cu ocazia schimburilor între statele membre.

(3) Diferenţele considerabile existente între legislaţiile statelor membre care reglementează desenele sau modelele constituie atât obstacole, cât şi surse de denaturare a concurenţei la nivel comunitar. Spre deosebire de comerţul intern cu produse care încorporează un desen sau un model şi de concurenţa la nivel intern dintre aceste produse, comerţul şi concurenţa în Comunitate sunt împiedicate şi denaturate de numărul important de cereri, birouri, proceduri, reglementări, drepturi exclusive limitate la o anumită ţară, precum şi de cheltuielile administrative cumulate care implică taxe şi costuri foarte mari pentru solicitant. Directiva 98/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind protecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale4 contribuie la îmbunătăţirea acestei situaţii.

(4) Limitarea protecţiei desenelor sau modelelor la teritoriul diferitelor state membre, fie că legislaţiile acestora sunt sau nu apropiate, poate determina o fragmentare a pieţei interne în cazul produselor care încorporează un desen sau un model ce face obiectul unor drepturi interne deţinute de persoane diferite, fapt care poate constitui un obstacol în calea liberei circulaţii a mărfurilor.

(5) În consecinţă, este necesară crearea unui desen sau model comunitar direct aplicabil în fiecare stat membru, deoarece numai astfel, prin prezentarea unei cereri unice în faţa Oficiului de armonizare din cadrul pieţei interne (mărci, desene şi modele), după o procedură unică şi în temeiul unei legislaţii unice, se poate obţine protecţia unui desen sau model pe un teritoriu unic care să cuprindă toate statele membre.

(6) Având în vedere că obiectivele acţiunii preconizate, respectiv protejarea unui desen sau a unui model pe un teritoriu unic care să cuprindă toate statele membre, date fiind importanţa şi efectele creării unui desen sau model comunitar şi a unei autorităţi comunitare în materie, nu pot fi îndeplinite într-un mod satisfăcător prin acţiunea izolată a fiecărui stat membru, ci pot fi realizate mai bine prin acţiune la nivel comunitar, Comunitatea poate lua măsuri în temeiul principiului subsidiarităţii consacrat de art. 5 din tratat. Conform principiului proporţionalităţii enunţat în articolul în cauză, prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor menţionate.

(7) Protecţia sporită a esteticii industriale încurajează autorii individuali să contribuie la afirmarea superiorităţii comunitare în domeniu, favorizând, în acelaşi timp, inovaţia şi dezvoltarea de noi produse şi investiţiile în producerea acestora.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...