Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Număr celex: 32000L0096

În vigoare de la 13.02.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2002/96/CE
din 27 ianuarie 2003
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 175 alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la data de 8 noiembrie 20024,

întrucât

(1) Obiectivele politicii de mediu a Comunităţii sunt, în special, conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, protecţia sănătăţii umane şi utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale. Această politică se bazează pe principiul precauţiei, precum şi pe principiul acţiunii preventive, pe principiul remedierii cu prioritate la sursă a daunelor aduse mediului şi pe principiul "poluatorul plăteşte".

(2) Programul comunitar de politică şi acţiune în domeniul mediului şi al dezvoltării durabile ("Al cincilea program de acţiune în domeniul mediului")5 prevede că realizarea unei dezvoltări durabile necesită modificări profunde ale tipurilor actuale de creştere, producţie, consum şi conduită şi preconizează, între altele, reducerea risipei de resurse naturale şi prevenirea poluării. Acest program menţionează deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) ca fiind unul dintre domeniile ţintă care trebuie reglementate, în vederea aplicării principiilor prevenirii, valorificării şi eliminării sigure a deşeurilor.

(3) Comunicarea Comisiei din 30 iulie 1996 privind revizuirea strategiei comunitare de gestionare a deşeurilor prevede că, în măsura în care nu se poate evita producerea deşeurilor, este necesar ca acestea să fie refolosite sau să se valorifice materiile sau energia pe care le conţin.

(4) În Rezoluţia sa din 24 februarie 1997 privind o strategie comunitară de gestionare a deşeurilor6, Consiliul insistă asupra necesităţii de a încuraja valorificarea deşeurilor în vederea reducerii cantităţii de deşeuri eliminate şi a economisirii resurselor naturale, în special prin refolosirea, reciclarea, compostarea şi valorificarea energetică a deşeurilor, şi a recunoscut faptul că alegerea soluţiilor în fiecare caz în parte trebuie să ţină seama de efectele de mediu şi economice, dar că, până la realizarea de progrese ştiinţifice şi tehnice şi dezvoltarea de analize ale ciclului de viaţă, sunt de preferat refolosirea şi valorificarea materialelor, deoarece acestea reprezintă cele mai bune soluţii din punct de vedere ecologic. De asemenea, Consiliul a invitat Comisia să instituie, de îndată ce este posibil, continuările necesare ale proiectelor din cadrul programului privind fluxurile prioritare de deşeuri, în special DEEE.

(5) În rezoluţia din 14 noiembrie 19967, Parlamentul European invită Comisia să prezinte propuneri de directive privind anumite fluxuri prioritare de deşeuri, inclusiv deşeuri de echipamente electrice şi electronice, şi să fundamenteze aceste propuneri pe principiul responsabilităţii producătorului. În aceeaşi rezoluţie, Parlamentul European invită Consiliul şi Comisia să prezinte propuneri de reducere a volumului de deşeuri.

(6) Directiva Consiliului 75/442/CEE din 15 iulie 1975 privind deşeurile8 prevede că se pot adopta reglementări specifice, prin directive individuale, pentru cazuri particulare sau pentru completarea Directivei 75/442/CEE cu privire la gestionarea categoriilor de deşeuri speciale.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...