Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Număr celex: 32002L0095

În vigoare de la 13.02.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2002/95/CE
din 27 ianuarie 2003
privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe
periculoase în echipamentele electrice şi electronice

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 8 noiembrie 20024,

întrucât:

(1) Neconcordanţele dintre dispoziţiile legale sau măsurile administrative adoptate de statele membre în ceea ce priveşte restricţiile de utilizare a substanţelor periculoase în echipamente electrice şi electronice ar putea crea bariere în calea comerţului şi ar putea denatura concurenţa în cadrul Comunităţii şi, ca urmare, ar putea avea un impact direct asupra instituirii şi funcţionării pieţei interne. Este, prin urmare, necesar să se realizeze o apropiere a legislaţiilor statelor membre în acest domeniu şi să se contribuie la protecţia sănătăţii umane şi la recuperarea şi eliminarea ecologică a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.

(2) Consiliul European, reunit la Nisa pe 7, 8 şi 9 decembrie 2000, a confirmat Rezoluţia Consiliului din 4 decembrie 2000 privind principiul precauţiei.

(3) Comunicarea Comisiei din 30 iulie 1996 privind revizuirea strategiei comunitare pentru gestionarea deşeurilor subliniază nevoia de a reduce conţinutul de substanţe periculoase din deşeuri şi evidenţiază beneficiile potenţiale ale normelor comunitare de limitare a prezenţei acestor substanţe în produse şi în procesele de producţie.

(4) Rezoluţia Consiliului din 25 ianuarie 1988 privind un program de acţiune comunitară de combatere a poluării mediului cu cadmiu5 invită Comisia să elaboreze fără întârziere măsuri specifice pentru un asemenea program. Sănătatea umană trebuie de asemenea protejată şi trebuie pusă în aplicare o strategie generală care să limiteze în special folosirea cadmiului şi să stimuleze cercetarea asupra înlocuitorilor acestuia. Rezoluţia pune accent pe faptul că folosirea cadmiului ar trebui limitată la cazurile în care nu există alternative adecvate mai sigure.

(5) Cercetările existente arată că măsurile privind colectarea, tratarea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) conform Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2000/96/CE din 27 ianuarie 2003 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice6 sunt necesare pentru a reduce problemele de gestionare a deşeurilor legate de metalele grele şi de materialele ignifuge în cauză. Cu toate că s-au luat aceste măsuri, părţi semnificative de DEEE vor continua să se găsească pe traseele actuale de eliminare. Chiar dacă DEEE s-ar colecta separat şi ar fi supuse unor procese de reciclare, conţinutul lor de mercur, cadmiu, plumb, crom VI, BPB şi DEPB ar putea prezenta riscuri pentru sănătate sau pentru mediu.

(6) Luând în considerare fezabilitatea tehnică şi economică, cea mai eficientă cale de a asigura reducerea semnificativă a riscurilor pentru sănătate şi mediu pe care le pot prezenta aceste substanţe şi de a atinge nivelul ales de protecţie din Comunitate este înlocuirea acelor substanţe din echipamentele electrice şi electronice cu materiale sigure sau mai sigure. Este posibil ca restricţionarea folosirii acestor substanţe periculoase să mărească posibilităţile şi rentabilitatea economică ale reciclării DEEE şi să scadă impactul negativ asupra sănătăţii lucrătorilor din instalaţiile de reciclare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...