Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 716/2007 privind statisticile comunitare legate de structura şi activitatea filialelor străine Număr celex: 32007R0716

În vigoare de la 29.06.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 716/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ŞI AL CONSILIULUI
din 20 iunie 2007
privind statisticile comunitare legate de structura şi activitatea
filialelor străine
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Statisticile comunitare periodice şi de bună calitate privind structura şi activitatea filialelor străine din întreaga economie sunt esenţiale pentru a evalua corect impactul întreprinderilor asupra cărora se exercită un control străin asupra economiei Uniunii Europene. Astfel de statistici ar putea facilita, de asemenea, monitorizarea eficienţei pieţei interne şi integrarea progresivă a economiilor în contextul globalizării. În acest context, întreprinderile multinaţionale joacă un rol central, însă şi întreprinderile mici şi mijlocii pot face obiectul controlului străin.

(2) Punerea în aplicare şi revizuirea Acordului General privind Comerţul cu Servicii (GATS) şi a Acordului privind aspectele legate de comerţ ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs), precum şi negocierile prezente şi viitoare legate de noi acorduri necesită informaţii statistice relevante, care să fie disponibile pentru a sprijini negocierile.

(3) Pentru a pregăti politicile economice, privind concurenţa, întreprinderile, cercetarea, dezvoltarea tehnică, precum şi de ocupare a forţei de muncă, în contextul procesului de liberalizare, sunt necesare statistici privind filialele străine, pentru a măsura efectele directe şi indirecte ale controlului străin asupra ocupării forţei de muncă, salariilor şi productivităţii în anumite ţări şi sectoare.

(4) Informaţiile furnizate în temeiul legislaţiei comunitare existente sau colectate în statele membre sunt insuficiente, inadecvate sau insuficient comparabile pentru a putea constitui o bază fiabilă în activitatea Comisiei.

(5) Regulamentul (CE) nr. 184/2005(3) stabileşte un cadru comun pentru producerea sistematică a statisticilor comunitare privind balanţa de plăţi, comerţul internaţional cu servicii şi investiţiile străine directe. Deoarece statisticile privind balanţa de plăţi acoperă doar parţial datele incluse în GATS, este esenţial să se elaboreze periodic statistici detaliate privind filialele străine.

(6) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului din 20 decembrie 1996 privind statisticile structurale de întreprindere(4) şi Regulamentul (CEE) nr. 696/93 al Consiliului din 15 martie 1993 privind unităţile statistice pentru observarea şi analizarea sistemului de producţie comunitar(5) au stabilit un cadru comun pentru culegerea, compilarea, transmiterea şi evaluarea statisticilor comunitare privind structura şi activitatea întreprinderilor în cadrul Comunităţii.

(7) Compilarea conturilor naţionale în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Comunitate(6) necesită statistici de întreprindere comparabile, complete şi fiabile privind filialele străine.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...