Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2320/2002 privind introducerea unor reguli comune în domeniul siguranţei aviaţiei civile (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32002R2320

În vigoare de la 30.12.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI (CE)
nr. 2320/2002
din 16 decembrie 2002
privind introducerea unor reguli comune în domeniul
siguranţei aviaţiei civile
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 80 alin. (2),

având în vedere concluziile Consiliului pentru Transporturi din 16 octombrie 2001, în special alin. (9),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura stabilită în art. 251 din Tratat3, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 15 noiembrie 2002,

întrucât:

(1) Actele criminale comise la New York şi Washington la 11 septembrie 2001 demonstrează că terorismul constituie una dintre cele mai grave ameninţări pentru idealurile democraţiei şi libertăţii şi valorile păcii, valori care reprezintă însăşi esenţa Uniunii Europene.

(2) Protecţia cetăţenilor în cadrul Comunităţii Europene trebuie asigurată în aviaţia civilă în permanenţă, prin prevenirea unor acte de intervenţie ilegală.

(3) Fără a aduce atingere reglementărilor din statele membre în domeniul siguranţei naţionale şi măsurilor care trebuie aplicate în temeiul titlului VI din Tratatul privind Uniunea Europeană, aceste obiective se realizează prin adoptarea unor dispoziţii corespunzătoare în domeniul politicii privind transportul aerian care să instituie norme de bază comune, bazate pe recomandările curente cuprinse în documentul nr. 30 al Conferinţei europene a aviaţiei civile (CEAC). Este necesar ca unele competenţe să fie delegate Comisiei, pentru ca aceasta să adopte măsurile detaliate de aplicare corespunzătoare. Pentru a preveni actele de intervenţie ilegală, unele din măsurile de aplicare ar trebui clasificate ca documente secrete interzise publicării.

(4) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale şi principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(5) Diversele tipuri de activităţi din aviaţia civilă nu fac neapărat obiectul aceloraşi tipuri de ameninţări. Prin urmare, măsurile detaliate de aplicare trebui să fie adaptate în mod corespunzător la circumstanţele specifice fiecărei activităţi şi la caracterul sensibil al anumitor măsuri.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...