Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1774/2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman Număr celex: 32002R1774

În vigoare de la 10.10.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 1774/2002 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL
CONSILIULUI
din 3 octombrie 2002
de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de
origine animală care nu sunt destinate consumului uman

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 152 alineatul 4 litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 12 septembrie 2002,

întrucât:

(1) Directiva 90/667/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1990 de stabilire a normelor veterinare privind eliminarea şi prelucrarea deşeurilor, introducerea acestora pe piaţă şi protecţia împotriva agenţilor patogeni din furajele de origine animală sau pe bază de peşte şi de modificare a Directivei 90/425/CEE4 a instituit principiul conform căruia toate deşeurile animale, indiferent de sursa acestora, pot fi folosite în producţia de materii prime pentru furaje în cazul în care sunt supuse unui tratament corespunzător.

___________

1 JO C 96 E, 27.3.2001, p. 40.

2 JO C 193, 10.7.2001, p. 32.

3 Avizul Parlamentului European din 12 iunie 2001 (JO C 53 E din 28.2.2002, p. 84), Poziţia comună a Consiliului din 20 noiembrie 2001 (JO C 45 E din 19.2.2002, p. 70) şi Decizia Parlamentului European din 13 martie 2002 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Parlamentului European din 24 septembrie 2002 şi Decizia Consiliului din 23 septembrie 2002.

4 JO L 363, 27.12.1990, p. 51. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 1994.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...