Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1606/2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate Număr celex: 32002R1606

În vigoare de la 11.09.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 1606/2002 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL
CONSILIULUI
din 19 iulie 2002
privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Consiliul European de la Lisabona din 23 şi 24 martie 2000 a subliniat necesitatea accelerării realizării pieţei interne de servicii financiare, a stabilit anul 2005 ca termen de punere în aplicare a planului de acţiune pentru servicii financiare al Comisiei şi a solicitat adoptarea de măsuri menite să sporească comparabilitatea situaţiilor financiare întocmite de societăţile cotate la bursă.

(2) Pentru a contribui la îmbunătăţirea funcţionării pieţei interne, este necesar ca societăţile cotate la bursă să aplice un set unic de standarde internaţionale de contabilitate de înaltă calitate în elaborarea situaţiilor lor financiare consolidate. De asemenea, este important ca standardele de raportare financiară aplicate de societăţile comunitare participante pe pieţele financiare să fie acceptate pe plan internaţional şi să constituie standarde mondiale reale. Acest lucru implică o convergenţă sporită a standardelor de contabilitate utilizate în prezent pe plan internaţional, obiectivul final fiind realizarea unui set unic de standarde mondiale de contabilitate.

(3) Directiva 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăţi4, Directiva 83/349/CEE a Consiliului privind conturile consolidate5, Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale şi conturile consolidate ale băncilor şi ale altor instituţii financiare6 şi Directiva 91/674/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 privind conturile anuale şi conturile consolidate ale întreprinderilor de asigurare7 se aplică şi societăţilor comunitare cotate la bursă. Cerinţele de raportare stabilite în aceste directive nu pot asigura un nivel ridicat de transparenţă şi de comparabilitate a rapoartelor financiare ale tuturor societăţilor comunitare cotate la bursă, ceea ce reprezintă condiţia necesară pentru crearea unei pieţe integrate a capitalurilor care să funcţioneze în mod real, echilibrat şi eficient. Este aşadar necesară completarea cadrului legislativ aplicabil societăţilor cotate la bursă.

___________

1 JO C 154 E, 29.5.2001, p. 285.

2 JO C 260, 17.9.2001, p. 86.

3 Avizul Parlamentului European din 12 martie 2002 (nepublicat în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 7 iunie 2002.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...