Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1592/2002 privind regulile comune în domeniul aviaţiei civile şi înfiinţarea unei Agenţii europene de siguranţă a aviaţiei (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32002R1592

În vigoare de la 07.09.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI (CE)
nr. 1592/2002
din 15 iulie 2002
privind regulile comune în domeniul aviaţiei civile şi înfiinţarea
unei Agenţii europene de siguranţă a aviaţiei
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 80 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura stabilită în art. 251 din Tratat3,

întrucât:

___________

1 JO C 154 E, 29.05.2001, p. 1.

2 JO C 221, 07.08.2001, p. 38.

3 Avizul Parlamentului European din 5 septembrie 2001 (JO C 72 E, 21.03.2002, p. 146), poziţia comună a Consiliului din 19 decembrie 2001 (JO C 58 E, 05.03.2002, p. 44) şi decizia Parlamentului European din 9 aprilie 2002 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 18 iunie 2002.

(1) În aviaţia civilă este necesară asigurarea în permanenţă a unui nivel ridicat şi unitar de protecţie a cetăţenilor europeni, prin adoptarea unor reguli de siguranţă comune şi a unor măsuri care garantează respectarea de către produsele, persoanele şi organismele din cadrul Comunităţii a acestor reguli, precum şi a regulilor adoptate în domeniul protecţiei mediului. În acest fel este facilitată libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor şi organismelor în cadrul pieţei interne.

(2) În consecinţă, produsele aeronautice trebuie să facă obiectul unei certificări, pentru a se verifica dacă îndeplinesc cerinţele esenţiale privind navigabilitatea şi cerinţele de protecţia mediului în domeniul aviaţiei civile. În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament este necesară elaborarea unor cerinţe obligatorii adecvate privind exploatarea aeronavelor şi calificarea personalului navigant, precum şi privind aplicarea regulamentului la aeronavele din ţări terţe şi, ulterior, la alte aspecte de siguranţă a aviaţiei civile.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...