Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 708/2007 privind utilizarea în acvacultură a speciilor exotice şi a speciilor absente la nivel local Număr celex: 32007R0708

În vigoare de la 28.06.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 708/2007 AL CONSILIULUI
din 11 iunie 2007
privind utilizarea în acvacultură a speciilor exotice şi a
speciilor absente la nivel local

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37 şi articolul 299 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 6 din tratat, cerinţele de protecţie a mediului trebuie să fie integrate în definiţia şi punerea în aplicare a politicilor şi a activităţilor comunitare, în special în vederea promovării dezvoltării durabile.

(2) Acvacultura este un sector în plină dezvoltare care încurajează inovaţia şi explorarea de noi debuşeuri. Diversificarea speciilor crescute este importantă pentru industria acvaculturii, în vederea adaptării producţiei la condiţiile de piaţă.

(3) În trecut acvacultura a avut de câştigat din punct de vedere economic în urma introducerii speciilor exotice şi în urma transferului speciilor absente la nivel local (de exemplu, păstrăvul curcubeu, stridia de Pacific şi somonul), iar viitorul obiectiv politic este optimizarea câştigurilor asociate cu introducerea şi transferul, evitând în acelaşi timp deteriorarea ecosistemelor, împiedicând interacţionarea biologică negativă, inclusiv modificarea genetică, cu populaţiile indigene şi restricţionând răspândirea speciilor nevizate şi impacturile în detrimentul habitatelor naturale.

(4) Speciile exotice invadatoare au fost identificate ca una dintre cauzele principale de pierdere a speciilor indigene şi de distrugere a biodiversităţii. În conformitate cu articolul 8 litera (h) din Convenţia privind diversitatea biologică (CDB), din care face parte şi Comunitatea, fiecare parte contractuală trebuie, pe cât posibil şi după caz, să prevină introducerea, să controleze sau să eradicheze acele specii exotice care pun în pericol ecosistemele, habitatele sau alte specii. În special, Conferinţa părţilor la CDB a adoptat Decizia VI/23 privind speciile exotice care ameninţă ecosistemele, habitatele sau alte specii, în a cărei anexă sunt prevăzute principiile directoare pentru prevenirea, introducerea şi atenuarea impacturilor acestor specii exotice.

(5) Transferul speciilor din arealul lor natural în zone în care acestea sunt absente la nivel local din motive biogeografice specifice poate prezenta riscuri pentru ecosistemele din zonele respective şi trebuie să fie de asemenea reglementat prin prezentul regulament.

(6) Prin urmare, Comunitatea trebuie să îşi dezvolte propriul cadru pentru a garanta protecţia corespunzătoare a habitatelor acvatice faţă de riscurile asociate cu utilizarea în acvacultură a speciilor neindigene. Acest cadru trebuie să includă proceduri pentru analizarea eventualelor riscuri, luarea de măsuri pe baza principiilor preventive şi adoptarea unor planuri de intervenţie, unde este cazul. Aceste proceduri trebuie să se bazeze pe experienţa acumulată prin cadrele voluntare existente şi, în special, pe Codul de conduită al Consiliului Internaţional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) privind introducerile şi transferurile de organisme marine şi pe Codul de conduită al Comisiei Europene Consultative pentru Pescuitul în Apele Interioare (EIFAC) şi Manualul de proceduri pentru analizarea introducerii şi a transferului de organisme marine şi de apă dulce.

(7) Măsurile prevăzute în prezentul regulament trebuie să nu aducă atingere Directivei 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului(2), Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică(3), Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei(4) şi Directivei 2006/88/CE a Consiliului din 24 octombrie 2006 privind cerinţele de sănătate animală pentru animale şi produse de acvacultură şi privind prevenirea şi controlul anumitor boli la animalele de acvacultură(5).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...