Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 718/1999 privind politica capacităţii flotei Comunităţii cu scopul de a promova transportul pe căile navigabile interioare Număr celex: 31999R0718

În vigoare de la 02.04.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 718/1999
din 29 martie 1999
privind politica capacităţii flotei Comunităţii cu scopul de a promova
transportul pe căile navigabile interioare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, şi în special art. 75,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

în conformitate cu procedura stabilită la art. 189c al Tratatului3,

1. Întrucât Regulamentul (CEE) nr. 1101/894 a introdus reglementări pentru îmbunătăţiri structurale în sectorul de căi navigabile interne pentru flotele care funcţionează pe reţelele navigabile intern conectate ale Belgiei, Germaniei, Franţei, Luxemburgului, Olandei şi Austriei; întrucât obiectivul Regulamentului a fost să reducă supracapacitatea flotelor de navigaţie interioară prin intermediul programelor de tăiere a navelor pentru fier vechi coordonate la nivelul Comunităţi; întrucât Regulamentul expiră pe 28 aprilie 1999;

2. Întrucât dintre măsurile care susţin aceste reglementări de îmbunătăţire structurală cu scopul de a evita agravarea supracapacităţii existente sau apariţia de noi supracapacităţi, regula "vechi pentru nou" s-a dovedit indispensabilă pentru operaţia de echilibrare a pieţei de căi navigabile interioare; întrucât această regulă rămâne de asemenea un instrument esenţial de intervenţie în cazul unei perturbări serioase pe aceeaşi piaţă, după cum se defineşte la art. 1 al Directivei 96/75/CE5; întrucât trebuie să se ia măsuri pentru a împiedica ca efectele programelor de tăiere efectuate din 1990 să nu fie anihilate prin intrarea în funcţiune a unei noi capacităţi de îndată ce regula menţionată mai sus expiră; întrucât este prin urmare necesar să se menţină regula "vechi pentru nou" pentru o perioadă limitată nu mai mare de patru ani timp în care se reduc raporturile la zero pentru a proteja tranziţia şi a depăşi etapa de intervenţie a Comunităţii pe piaţă; întrucât este de asemenea important să se menţină regula "vechi pentru nou" pentru reglarea capacităţii flotelor Comunităţii şi după aceşti patru ani, dar ca un mecanism de rezervă stabilit la zero care ar putea fi reactivat doar în cazul unei perturbări serioase a pieţei de felul celei prevăzute la art. 7 al Directivei 96/75/CE;

3. Întrucât apariţia de noi supracapacităţi trebuie ţinută sub control efectiv în fiecare ramură a pieţei de transport pe căile navigabile interioare; întrucât este prin urmare important ca măsurile care urmează să fie adoptate trebuie să fie aplicabile în mod general şi să acopere toate navele de mărfuri şi remorcherele-împingătoare; întrucât trebuie să existe exceptare de la asemenea măsuri pentru navele care nu contribuie în nici un fel la supracapacitatea pe reţeaua de căi navigabile interioare conectate deoarece operează doar pe pieţe naţionale şi internaţionale şi trebuie stabilite reglementări pentru posibilitatea de a excepta nave, care datorită tonajului acestora care este mai mic de 450 d.w.t., nu contribuie la o asemenea supracapacitate; întrucât, în schimb, flotele particulare care realizează operaţiuni pe cont propriu nu pot fi excluse datorită impactului lor pe pieţele de transport;

4. Întrucât o abordare comună care permite statelor membre să ia măsuri comune pentru a atinge acelaşi obiectiv este condiţie sine qua non pentru reglementarea capacităţii; întrucât în acest scop, fondurile de tăiere introduse de Regulamentul (CEE) nr. 1101/89 în statele membre cu căi navigabile interioare trebuie menţinute, dar sub o nouă denumire, şi acestea trebuie să administreze regula "vechi pentru nou"; întrucât fondurile excedentare din contribuţiile industriei pentru schemele de îmbunătăţire structurală efectuate până la 28 aprilie 1999 trebuie plasate întru-un fond de rezervă la fondurilor menţionate mai sus;

5. Întrucât, datorită diferenţelor fundamentale între pieţele de mărfuri uscate, mărfuri lichide şi remorchere-împingătoare, se recomandă să existe conturi separate în fiecare fond pentru navele pentru marfă uscată, navele cisternă şi remorcherele-împingătoare;

6. Întrucât, în contextul unei politici economice compatibile cu Tratatul, responsabilitatea pentru reglarea capacităţii revine în principal operatorilor din acest sector; întrucât, costul măsurilor introduse trebuie prin urmare să fie suportate de către întreprinderile din sectorul navigaţiei interioare; întrucât prezentul regulament constă în stabilirea condiţiilor ce trebuie aplicate pentru punerea în funcţiune a unei anumite noi capacităţi fără a merge atât de departe încât să se blocheze total accesul la piaţă; întrucât este posibilă limitarea duratei şi impactului acestor condiţii şi adaptarea lor cu flexibilitate la tendinţele pieţei dar raporturile trebuie reduse treptat la zero într-o perioadă de patru ani începând cu 29 aprilie 1999; întrucât acest mecanism de reglare denumit regula "vechi pentru nou" trebuie menţinut ca un mecanism de rezervă odată ce raportul ajunge la zero; întrucât contribuţiile speciale plătite conform regulii "vechi pentru nou" trebuie să fie plasate întru-un fond de rezervă şi pot fi folosite pentru acordarea primelor pentru tăiere pentru fier vechi, dacă intervenţia pe piaţă se dovedeşte necesară;

7. Întrucât este de dorit să se asigure că măsurile prevăzute în prezentul regulament şi aplicarea acestora nu denaturează, sau ameninţă să denatureze competiţia, în special favorizând anumite întreprinderi într-o măsură care este contrară interesului comun; întrucât, pentru a plasa întreprinderile interesate în aceleaşi condiţii de competiţie, contribuţiile speciale care urmează să fie plătite fondurilor care acoperă construirea de ambarcaţiuni noi şi primele pentru tăiere pentru fier vechi, dacă astfel de prime se dovedesc necesare în cazul unei perturbări grave a pieţei şi în concordanţă cu procedura menţionată în art. 8 al Directivei 96/75/CE, trebuie stabilite la tarife uniforme şi în condiţii uniforme;

8. Întrucât, din moment ce flotele de navigaţie interioară sunt flotele Comunităţii, deciziile privind operarea acestui mecanism de reglare a capacităţii trebuie luate la nivelul Comunităţii; întrucât, capacitatea de a adopta astfel de decizii, de a urmări aplicarea lor şi a asigura condiţiile de competiţie stabilite prin prezentul regulament trebuie conferită Comisiei; întrucât este important ca astfel de decizii să fie luate de Comisie după consultarea statelor membre şi a organizaţiilor reprezentând transportul pe căile navigabile interne la nivelul Comunităţii;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...