Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 183/2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32005R0183

În vigoare de la 08.02.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 183/2005 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL
CONSILIULUI
din 12 ianuarie 2005
de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37 alineatul (2) şi articolul 152 alineatul (4) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Producţia animală deţine un rol important în sectorul agricol comunitar. Obţinerea unor rezultate satisfăcătoare în această activitate depinde într-o largă măsură de utilizarea unor furaje care să fie sigure şi de bună calitate.

(2) Asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane şi animale constituie unul din obiectivele fundamentale ale legislaţiei alimentare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de înfiinţare a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor referitoare la siguranţa produselor alimentare3. Acest regulament stabileşte, de asemenea, alte principii şi definiţii comune pentru legislaţia alimentară naţională şi comunitară, inclusiv obiectivul realizării liberei circulaţii a furajelor în cadrul Comunităţii.

(3) Directiva 95/69/CE a Consiliului4 stabileşte condiţiile şi măsurile care se aplică anumitor anumite categorii de unităţi şi de intermediari din sectorul hranei pentru animale pentru a le permite să-şi exercite activitatea. Experienţa a demonstrat că aceste condiţii şi măsuri constituie o bază solidă pentru asigurarea siguranţei furajelor. Directiva menţionată anterior stabileşte, de asemenea, condiţiile referitoare la aprobarea unităţilor care produc anumite substanţe enumerate în Directiva 82/471/CEE a Consiliului din 30 iunie 1982 privind anumite produse folosite în hrana animalelor5.

(4) Directiva 98/51/CE a Comisiei din 9 iulie 1998 de stabilire a anumitor măsuri de punere în aplicare a Directivei 95/69/CE a Consiliului de stabilire a condiţiilor şi procedurilor de autorizare şi înregistrare a anumitor unităţi şi intermediari din sectorul hranei pentru animale6 stabileşte anumite măsuri care includ procedurile referitoare la importurile din ţări terţe.

(5) Experienţa a demonstrat, de asemenea, că este necesar să se asigure că toate întreprinderile din sectorul hranei pentru animale, inclusiv acvacultura, operează în conformitate cu cerinţele de siguranţă armonizate şi că este necesar să se procedeze la o revizuire generală pentru a se lua în considerare nevoia asigurării unui nivel mai ridicat de protecţie a sănătăţii umane şi animale şi a mediului.

(6) Obiectivul principal al noilor norme de igienă, stabilite în prezentul regulament, este asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, în ceea ce priveşte siguranţa alimentară şi hrana pentru animale, ţinându-se seama, în special, de următoarele principii:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...