Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva privind folosirea sistemelor de protecţie frontală la autovehicule şi de modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului Număr celex: 32005L0066

În vigoare de la 25.11.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2005/66/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 26 octombrie 2005
privind folosirea sistemelor de protecţie frontală la autovehicule
şi de modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratat2,

întrucât:

(1) Sistemele care oferă protecţie frontală suplimentară pentru autovehicule au fost folosite pe scară din ce în ce mai largă în ultimii ani. Unele din aceste sisteme constituie un risc pentru siguranţa pietonilor şi a altor utilizatori ai drumurilor în caz de coliziune. Prin urmare, sunt necesare măsuri de protecţie a publicului împotriva unor asemenea riscuri.

(2) Sistemele de protecţie frontală pot fi furnizate ca echipamente originale montate pe un vehicul sau pot fi comercializate ca unităţi tehnice separate. Cerinţele tehnice pentru omologarea autovehiculelor din punct de vedere al oricăror sisteme de protecţie frontală care pot fi montate pe vehicul ar trebui să fie armonizate pentru a preveni adoptarea unor cerinţe care variază de la un stat membru la altul şi pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare a pieţei interne. Din aceleaşi motive, este necesar să se armonizeze cerinţele tehnice pentru omologarea sistemelor de protecţie frontală ca unităţi tehnice separate în sensul Directivei 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor şi a remorcilor acestora3.

___________

1 JO C 112, 30.4.2004, p. 18.

2 Avizul Parlamentului European din 26 mai 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 11 octombrie 2005.

3 JO L 42, 23.2.1970, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2005/49/CE a Comisiei (JO L 194, 26.7.2005, p. 12).

(3) Este necesar să se controleze utilizarea sistemelor de protecţie frontală şi să se stabilească cerinţele de încercare, construcţie şi instalare care trebuie să fie îndeplinite de orice sistem de protecţie frontală, fie furnizat ca echipament original montat pe un vehicul, fie plasat pe piaţă ca unitate tehnică separată. Încercările trebuie să impună ca sistemele de protecţie frontală să fie proiectate astfel încât să îmbunătăţească siguranţa pietonilor şi să reducă numărul de răniri.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...