Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva privind consolidarea securităţii portuare (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32005L0065

În vigoare de la 25.11.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2005/65/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 26 octombrie 2005
privind consolidarea securităţii portuare
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

Întrucât:

(1) Atentatele la adresa securităţii cauzate de terorism se numără printre cele mai mari ameninţări la adresa idealurilor de democraţie, libertate şi pace, care constituie însăşi esenţa Uniunii Europene.

(2) Este necesară protejarea persoanelor, infrastructurii şi echipamentelor din porturi împotriva atentatelor la adresa securităţii şi a efectelor devastatoare ale acestora. Această protecţie ar fi benefică utilizatorilor de transport, economiei şi societăţii în ansamblul său.

(3) La 31 martie 2004, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au adoptat Regulamentul (CE) nr. 725/20044 privind consolidarea securităţii navelor şi a instalaţiilor portuare. Măsurile de securitate maritimă impuse prin acest regulament constituie numai o parte dintre măsurile necesare pentru atingerea unui nivel corespunzător de securitate în toate lanţurile de transporturi legate de transportul maritim. Sfera de aplicare a regulamentului respectiv se limitează la măsurile de securitate de la bordul vaselor şi la interfaţa imediată navă/port.

(4) Pentru a atinge cel mai mare grad de protecţie posibilă pentru industria maritimă şi industria portuară, ar trebui introduse măsuri de securitate portuară care să vizeze fiecare port din perimetrul definit de statul membru în cauză, pentru a se garanta că măsurile de securitate luate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 725/2004 beneficiază de măsuri de securitate consolidate în zonele de activitate portuară. Aceste măsuri ar trebui să se aplice tuturor porturilor în care se află una sau mai multe instalaţii portuare reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 725/2004.

(5) Obiectivul de securitate al prezentei directive ar trebui realizat prin adoptarea unor măsuri corespunzătoare care nu aduc atingere normelor statelor membre din domeniul securităţii naţionale şi a unor măsuri care ar putea fi luate în temeiul titlului VI din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(6) Este necesar ca statele membre să se bazeze pe evaluări de securitate detaliate pentru identificarea limitelor exacte ale zonei portuare relevante din punct de vedere al securităţii, precum şi a diferitelor măsuri necesare pentru a asigura securitatea portuară corespunzătoare. Aceste măsuri ar trebui să difere în funcţie de nivelul de securitate existent şi să reflecte profilul de risc al diferitelor subzone ale portului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...