Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directivă privind recunoaşterea reciprocă a brevetelor navigatorilor eliberate de statele membre şi de modificare a Directivei 2001/25/CE (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32005L0045

În vigoare de la 30.09.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2005/45/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 7 septembrie 2005
privind recunoaşterea reciprocă a brevetelor navigatorilor eliberate
de statele membre şi de modificare a Directivei 2001/25/CE
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1, după consultarea Comitetului Regiunilor, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) În concluziile sale din 5 iunie 2003 intitulate "Îmbunătăţirea imaginii transporturilor maritime comunitare şi atragerea tinerilor către profesiile maritime", Consiliul a subliniat necesitatea sporirii mobilităţii profesionale a navigatorilor în cadrul Uniunii Europene, acordând o atenţie specială procedurilor de recunoaştere a brevetelor de aptitudine ale navigatorilor, asigurând totodată respectarea cu stricteţe a dispoziţiilor Convenţiei Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI) privind standardele de pregătire a navigatorilor, de brevetare şi de efectuare a serviciului de cart din 1978 (Convenţia STCW), în versiunea actualizată.

(2) Transportul maritim este o activitate în plină dezvoltare, caracterizată prin dimensiunea sa internaţională. În consecinţă, ţinând seama de lipsa crescândă de navigatori comunitari, este mai uşor să se menţină echilibrul între cererea şi oferta de mână de lucru la nivel comunitar decât la nivel naţional. Prin urmare, este esenţial ca politica comună de transport în domeniul maritim să fie extinsă pentru a facilita circulaţia navigatorilor în cadrul Comunităţii.

(3) În ceea ce priveşte calificările navigatorilor, Comunitatea a stabilit standarde minime în materie de formare profesională şi de eliberare a brevetelor prin Directiva 2001/25/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 aprilie 2001 privind nivelul minim de formare a marinarilor3. Respectiva directivă transpune în dreptul comunitar standardele internaţionale de pregătire, de brevetare şi de efectuare a serviciului de cart definite prin Convenţia STCW.

___________

1 JO L 157, 28.6.2005, p. 53.

2 Avizul Parlamentului European din 23 februarie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 27 iunie 2005.

3 JO L 136, 18.5.2001, p. 17. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2005/23/CE a Comisiei (JO L 62, 9.3.2005, p. 14).

(4) Directiva 2001/25/CE prevede că navigatorii trebuie să fie titulari ai unui brevet eliberat şi vizat de autoritatea competentă a unui stat membru în conformitate cu dispoziţiile respectivei directive, care îl autorizează pe titularul legitim să îşi efectueze serviciul pe o navă şi să execute sarcinile corespunzătoare nivelului de responsabilitate specificat în brevet.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...