Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piaţa internă faţă de consumatori şi de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE şi 2002/65/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului ("Directiva privind practicile comerciale neloiale") (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32005L0029

În vigoare de la 11.06.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2005/29/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 11 mai 2005
privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piaţa
internă faţă de consumatori şi de modificare a Directivei 84/450/CEE
a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE şi 2002/65/CE ale
Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Regulamentului (CE)
nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului
("Directiva privind practicile comerciale neloiale")
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 153 alineatul (1) şi alineatul (3) litera (a) din tratat, Comunitatea trebuie să contribuie la atingerea unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor prin măsurile pe care le adoptă în temeiul articolului 95 din tratat.

(2) În conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din tratat, piaţa internă cuprinde o zonă fără frontiere interne în care se asigură libera circulaţie a mărfurilor şi serviciilor şi libertatea de stabilire. Dezvoltarea practicilor comerciale loiale în cadrul zonei fără frontiere interne este vitală pentru a favoriza dezvoltarea activităţilor transfrontaliere.

(3) Legislaţiile statelor membre în legătură cu practicile comerciale neloiale prezintă diferenţe semnificative care pot genera denaturarea concurenţei şi obstacole în calea bunei funcţionări a pieţei interne. În domeniul publicităţii, Directiva 84/450/CEE a Consiliului din 10 septembrie 1984 de apropiere a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative din statele membre referitoare la publicitatea înşelătoare şi comparativă3 stabileşte criteriile minime de armonizare a legislaţiei privind publicitatea înşelătoare, dar nu împiedică statele membre să menţină sau să adopte măsuri care să asigure o protecţie mai extinsă a consumatorilor. În consecinţă, dispoziţiile statelor membre privind publicitatea înşelătoare prezintă divergenţe considerabile.

(4) Aceste disparităţi creează ambiguitate în ceea ce priveşte normele naţionale care se aplică practicilor comerciale neloiale ce aduc atingere intereselor economice ale consumatorilor şi creează multe bariere care afectează întreprinderile şi consumatorii. Aceste bariere măresc costul suportat de întreprinderi în exercitarea libertăţilor existente pe piaţa internă, în special în cazul în care întreprinderile doresc să se angajeze în comerţul transfrontalier, să lanseze campanii publicitare şi promoţii. De asemenea, astfel de bariere determină nesiguranţa consumatorilor cu privire la drepturile lor şi le subminează încrederea în piaţa internă.

(5) În absenţa unor norme uniforme la nivel comunitar, obstacolele în calea liberei circulaţii transfrontaliere a serviciilor şi mărfurilor sau a libertăţii de stabilire ar putea fi justificate, în lumina jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, atâta timp cât încearcă să protejeze obiectivele de interes public recunoscute şi sunt proporţionale cu respectivele obiective. Având în vedere obiectivele comunitare, prevăzute de dispoziţiile tratatului şi în legislaţia comunitară secundară privind libertatea de circulaţie şi în conformitate cu politica Comisiei privind comunicarea comercială, precizată în Comunicarea Comisiei intitulată "Urmare la Cartea Verde privind comunicarea comercială pe piaţa internă", aceste obstacole ar trebui eliminate. Aceste obstacole pot fi eliminate numai prin stabilirea unor norme uniforme la nivel comunitar, care să asigure un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, şi prin clarificarea anumitor noţiuni juridice, în măsura în care sunt necesare pentru buna funcţionare a pieţei interne şi pentru a asigura certitudinea juridică.

(6) În consecinţă, prezenta directivă are ca obiectiv apropierea legislaţiilor statelor membre privind practicile comerciale neloiale, inclusiv publicitatea neloială, care dăunează direct intereselor economice ale consumatorilor şi, prin urmare, dăunează indirect intereselor economice ale concurenţilor legitimi. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, prezenta directivă protejează consumatorii de consecinţele unor asemenea practici comerciale neloiale, în cazul în care sunt semnificative, dar recunoaşte că, în unele cazuri, impactul asupra consumatorilor poate fi neglijabil. Prezenta directivă nu reglementează şi nu afectează legislaţiile naţionale privind practicile comerciale neloiale care dăunează doar intereselor economice ale concurenţilor sau care au legătură cu o tranzacţie între comercianţi; pentru a ţine seama pe deplin de principiul subsidiarităţii, statele membre vor păstra, dacă doresc acest lucru, posibilitatea de a reglementa astfel de practici, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei comunitare. Prezenta directivă nu reglementează şi nu afectează dispoziţiile Directivei 84/450/CEE privind publicitatea înşelătoare pentru întreprinderi, însă nu pentru consumatori, precum şi publicitatea comparativă. De asemenea, prezenta directivă nu afectează practicile publicitare şi comerciale admise, cum ar fi introducerea legitimă pe piaţă a produsului, diferenţierea mărcilor sau stimulentele oferite consumatorilor, care pot afecta în mod considerabil percepţiile consumatorilor cu privire la un anumit produs şi le pot influenţa comportamentele, fără a le afecta capacitatea de a lua o decizie în cunoştinţă de cauză.

(7) Prezenta directivă reglementează practicile comerciale cu scopul direct de influenţare a deciziilor comerciale ale consumatorilor în legătură cu produsele. Prezenta directivă nu se aplică în cazul practicilor comerciale puse în aplicare în primul rând în alte scopuri, inclusiv, de exemplu, comunicarea comercială destinată investitorilor, precum rapoartele anuale şi publicaţiile promoţionale ale întreprinderilor. Prezenta directivă nu se adresează cerinţelor legale privind bunul-gust şi decenţa, care variază foarte mult între statele membre. Practicile comerciale precum, de exemplu, campania de publicitate directă pe stradă, pot fi neavenite în anumite state membre, din motive culturale. Statele membre ar trebui, în consecinţă, să aibă posibilitatea de a interzice în continuare anumite practici comerciale pe teritoriul lor, în conformitate cu dispoziţiile de legislaţie comunitară, din motive de bun-gust şi decenţă, chiar şi în cazul în care aceste practici nu limitează libertatea consumatorilor de a alege. Ar trebui să se ţină seama de contextul cazului individual în cauză atunci când se aplică prezenta directivă, în special clauzele generale.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...