Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva privind poluarea cauzată de nave şi introducerea unor sancţiuni în caz de infracţiuni (text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32005L0035

În vigoare de la 30.09.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2005/35/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 7 septembrie 2005
privind poluarea cauzată de nave şi introducerea unor
sancţiuni în caz de infracţiuni
(text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratat2,

întrucât:

(1) Politica comunitară în materie de siguranţă maritimă vizează un nivel ridicat de siguranţă şi de protecţie a mediului şi se bazează pe principiul că toate părţile implicate în transportul mărfurilor pe cale maritimă sunt responsabile ca navele utilizate în apele comunitare să fie în conformitate cu normele şi standardele în vigoare.

(2) În toate statele membre, standardele concrete pentru deversările de substanţe poluante provenite de la nave sunt bazate pe Convenţia Marpol 73/78. Cu toate acestea, normele respective sunt ignorate zilnic de un mare număr de nave care navighează în apele comunitare, fără a fi luată vreo măsură pentru a corecta această stare de fapt.

(3) Convenţia Marpol 73/78 este pusă în aplicare diferit de la un stat membru la altul astfel încât este necesară o armonizare la nivel comunitar; în special, practicile statelor membre referitoare la impunerea de sancţiuni pentru deversările de substanţe poluante provenite de la nave variază în mod semnificativ.

(4) Măsurile disuasive fac parte integrantă din politica de siguranţă maritimă a Comunităţii, deoarece asigură legătura între responsabilitatea fiecărei părţi implicate în transportul mărfurilor poluante pe cale maritimă şi supunerea părţilor la sancţiuni. Pentru a obţine o protecţie eficientă a mediului sunt necesare sancţiuni eficiente, disuasive şi proporţionale.

(5) În acest scop este important ca, prin intermediul instrumentelor juridice corespunzătoare, să se apropie dispoziţiile juridice existente, în special în ceea ce priveşte definirea exactă a infracţiunii în cauză, scutirile, normele minime în materie de sancţiuni, responsabilitate şi competenţă.

(6) Prezenta directivă este completată printr-o reglementare detaliată a infracţiunilor penale şi a sancţiunilor, precum şi prin alte dispoziţii stabilite prin Decizia-cadru nr. 2005/667/JAI a Consiliului din 12 iulie 2005 de consolidare a cadrului penal pentru aplicarea legii împotriva poluării cauzate de nave3.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...