Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia-cadru nr. 222/2005 privind atacurile împotriva sistemelor informatice Număr celex: 32005F0222

În vigoare de la 16.03.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, articolul 30 alineatul (1) litera (a), articolul 31 alineatul (1) litera (e) şi articolul 34 alineatul (2) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

întrucât:

(1) Obiectivul prezentei decizii-cadru constă în îmbunătăţirea cooperării între autorităţile judiciare şi alte autorităţi competente, inclusiv poliţia şi celelalte servicii specializate de aplicare a legii din statele membre, prin apropierea normelor în materie de drept penal din statele membre în ceea ce priveşte atacurile împotriva sistemelor informatice.

(2) Există dovezi că s-au produs atacuri împotriva sistemelor informatice, în special din partea criminalităţii organizate, şi se manifestă o îngrijorare crescândă în faţa posibilităţii de atacuri teroriste împotriva sistemelor informatice care fac parte din infrastructura critică a statelor membre. Această situaţie reprezintă o ameninţare la adresa realizării unei societăţi informaţionale mai sigure şi a unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, necesitând, prin urmare, o reacţie la nivelul Uniunii Europene.

(3) O reacţie eficientă la aceste ameninţări necesită o abordare de ansamblu în ceea ce priveşte securitatea reţelelor şi a informaţiilor, după cum se subliniază în Planul de acţiune eEurope, în comunicarea Comisiei "Securitatea reţelelor şi a informaţiilor: propunere pentru o abordare politică europeană" şi în rezoluţia Consiliului din 28 ianuarie 2002 privind o abordare comună şi acţiuni specifice în domeniul securităţii reţelelor şi a informaţiilor2.

(4) Necesitatea de a continua campania de conştientizare a problemelor legate de securitatea informaţiilor şi de a furniza o asistenţă practică a fost subliniată şi în rezoluţia Parlamentului European din 5 septembrie 2001.

(5) Lacunele şi diferenţele considerabile existente în legislaţiile statelor membre în acest domeniu pot crea obstacole în calea luptei împotriva criminalităţii organizate şi terorismului şi pot îngreuna desfăşurarea unei cooperări judiciare şi poliţieneşti eficiente în domeniul atacurilor împotriva sistemelor informatice. Dat fiind caracterul transnaţional, care nu ţinea seama de frontiere, al sistemelor informatice moderne, atacurile împotriva acestor sisteme sunt adesea de natură transfrontalieră, subliniind nevoia urgentă de a se face în continuare demersuri pentru apropierea legislaţiilor penale în acest domeniu.

(6) Planul de acţiune al Consiliului şi al Comisiei privind modalităţile optime de punere în aplicare a dispoziţiilor Tratatului de la Amsterdam privind instituirea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie3, Consiliul European de la Tampere din 15 - 16 octombrie 1999, Consiliul European de la Santa Maria da Feira din 19 - 20 iunie 2000, Comisia în "Scoreboard-ul" său şi Parlamentul European în rezoluţia sa din 19 mai 2000 recomandă sau fac apel pentru adoptarea unor măsuri legislative contra criminalităţii care utilizează tehnologiile avansate, inclusiv definiţii, incriminări şi sancţiuni comune.

(7) Este necesar să se completeze activitatea desfăşurată de organizaţiile internaţionale, în special cea a Consiliului Europei în vederea apropierii legislaţiilor penale, şi lucrările G8 privind cooperarea transnaţională în domeniul criminalităţii care utilizează tehnologiile avansate, prin asigurarea unei abordări comune la nivelul Uniunii Europene în acest domeniu. Acest apel a fost ulterior dezvoltat în comunicarea pe care Comisia a adresat-o Consiliului, Parlamentului European, Comitetului Economic şi Social şi Comitetului Regiunilor, intitulată "Crearea unei societăţi informaţionale mai sigure prin întărirea securităţii infrastructurilor informaţionale şi combaterea criminalităţii informatice".

(8) Normele de drept penal referitoare la atacurile împotriva sistemelor informatice ar trebui apropiate pentru a se asigura un grad cât mai ridicat posibil de cooperare judiciară şi poliţienească în ceea ce priveşte infracţiunile penale legate de atacurile împotriva sistemelor informatice şi pentru a contribui la lupta împotriva criminalităţii organizate şi a terorismului.

(9) Toate statele membre au ratificat Convenţia Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 privind protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal prelucrate în contextul punerii în aplicare a prezentei decizii-cadru ar trebui protejate în conformitate cu principiile enunţate de convenţia menţionată.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...