Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 34/2005 de stabilire a standardelor armonizate privind testele pentru detectarea anumitor reziduuri în produsele de origine animală importate din ţări terţe [notificată cu numărul C(2004) 4992] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32005D0034

În vigoare de la 20.01.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 11 ianuarie 2005
de stabilire a standardelor armonizate privind testele pentru detectarea
anumitor reziduuri în produsele de origine animală importate din
ţări terţe [notificată cu numărul C(2004) 4992]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2005/34/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din ţări terţe şi sunt introduse în Comunitate1, în special articolul 4 alineatul (5) şi articolul 17 alineatul (7),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, în special articolul 11 alineatul (4) şi articolul 63 alineatul (1) litera (e),

întrucât:

(1) Directiva 97/78/CE prevede ca fiecare lot importat din ţări terţe să facă obiectul controalelor veterinare. Aceste controale pot include teste pentru detectarea reziduurilor de substanţe active farmacologic pentru a verifica dacă loturile îndeplinesc cerinţele legislaţiei comunitare.

(2) Limitele maxime ale reziduurilor (LMR) care se aplică în cadrul controlului alimentar în conformitate cu Directiva 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind măsurile de control care se aplică anumitor substanţe şi reziduurilor acestora existente în animalele vii şi în produsele obţinute de la acestea şi de abrogare a Directivelor 85/358/CEE şi 86/469/CEE şi a Deciziilor 89/187/CEE şi 91/664/CEE2 au fost stabilite pentru substanţele active farmacologic prin Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului din 26 iunie 1990 de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală3. LMR se aplică loturilor importate.

___________

1 JO L 24, 30.1.1998, p. 9. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 165, 30.4.2004, p. 1).

2 JO L 125, 23.5.1996, p. 10. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

3 JO L 224, 18.8.1990, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2232/2004 al Comisiei (JO L 379, 24.12.2004, p. 71).

(3) Cu toate acestea, Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 nu prevede LMR pentru toate substanţele şi în special nu pentru substanţele a căror utilizare este interzisă sau neautorizată în Comunitate. Pentru substanţele în cauză, prezenţa oricărui reziduu poate justifica respingerea sau distrugerea lotului respectiv în momentul importării.

(4) Este necesar să se stabilească de către Comunitate o abordare armonizată pentru controlul, în loturile importate, al reziduurilor de substanţe interzise sau neautorizate în Comunitate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...