Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 269/2007 referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România [notificată cu numărul C(2007) 1652] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32007D0269

În vigoare de la 03.05.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 23 aprilie 2007
referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia
infecţioasă ecvină în România [notificată cu numărul C(2007)
1652] (Text cu relevanţă pentru SEE) (2007/269/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele sanitar-veterinare şi zootehnice aplicabile în cadrul schimburilor comerciale intracomunitare cu anumite animale vii şi produse în vederea realizării pieţei interne (1), în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1) Anemia infecţioasă ecvină ("AIE") este o boală virală care afectează doar animalele din specia Equidae. Contaminarea cu AIE tinde să devină asimptomatică în cazul în care una dintre crizele clinice acute nu provoacă moartea animalului. Perioada normală de incubaţie este între una şi trei săptămâni, dar poate avea o durată de trei luni. Ecvideele contaminate rămân purtătoare ale infecţiei pe toată durata vieţii lor, putând contamina şi alte ecvidee. Boala se transmite prin transferul de sânge de la un animal din specia ecvină infectat, de cele mai multe ori prin procesul de hrănire întrerupt al muştelor de-cal care se hrănesc cu sânge, prin infecţie intrauterină a fetusului, sau prin utilizarea acelor infectate sau a transfuziei produselor din sânge conţinând virusul.

(2) AIE este o boală cu declarare obligatorie, în conformitate cu anexa A la Directiva 90/426/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind condiţiile de sănătate animală care reglementează circulaţia şi importul de ecvidee provenind din ţări terţe. (2). În plus, Directiva 82/894/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1982 privind notificarea maladiilor la animale în cadrul Comunităţii (3) prevede că focarele de AIE se semnalează Comisiei şi celorlaltor state membre prin intermediul Sistemului de notificare a bolilor animale ("SNBA").

(3) Articolul 4 alineatul (5) din Directiva 90/426/CEE prevede restricţii privind mutarea ecvideelor din exploataţiile unde a fost confirmată prezenţa AIE, până când, după sacrificarea animalelor infectate, animalele rămase au fost supuse la două teste Coggins care au avut rezultate negative.

(4) Contrar altor state membre, AIE este endemică în România şi sacrificarea imediată a ecvideelor infectate nu este pusă în aplicare în mod corespunzător. Din acest motiv, România a continuat, în mod voluntar, după aderare la Uniunea Europeană să pună în aplicare mutatis mutandis măsurile relevante prevăzute în Decizia 2004/825/CE din 29 noiembrie 2004 a Comisiei referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România (4).

(5) Luând în considerare schimburile comerciale cu ecvidee vii, material seminal, ovule şi embrioni, proveniţi de la acestea, situaţia sanitar-veterinară în România este susceptibilă de a prezenta un risc sanitar în ce priveşte ecvideele de pe teritoriul comunitar.

(6) Astfel, este adecvată adoptarea unor măsuri de protecţie care să stabilească un regim specific pentru mutarea şi comerţul cu ecvidee, ovule şi embrioni de ecvidee provenind din România, cu scopul menţinerii sănătăţii ecvideelor pe teritoriul statelor membre.

(7) Decizia 93/623/CEE a Comisiei din 20 octombrie 1993 de stabilire a documentului de identificare (paşaport) care însoţeşte ecvideele înregistrate (5) şi Decizia 2000/68/CE din 22 decembrie 1999 de modificare a Deciziei 93/623/CEE şi de stabilire a identificării ecvideelor destinate reproducţiei şi producţiei (6), cere ca ecvideele să fie însoţite de un document de identificare pe durata mutării sau transportării lor.

(8) Cerinţele privind certificatul care reglementează circulaţia şi transportul ecvideelor sunt prezentate în articolul 8 din Directiva 90/426/CEE. În vederea întăririi trasabilităţii ecvideelor înregistrate, provenind din zone afectate de AIE şi exportate pe teritoriul altor state membre, atestatul în conformitate cu anexa B la Directiva 90/426/CEE ar trebui înlocuit cu un certificat de sănătate animală, în conformitate cu anexa C la respectiva directivă.

(9) În conformitate cu partea A din capitolului II din anexa D la Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992, de definire a cerinţelor de sănătate animală, care reglementează schimburile şi importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule şi embrioni, care nu se supun, în ceea ce priveşte cerinţele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/CEE (7), Decizia 95/307/CE a Comisiei din 24 iulie 1995 de stabilire a certificatului de sănătate animală tip pentru schimburile de material seminal din specia ecvină (8), prevede că armăsarii sunt supuşi testelor de depistare a AIE în cazul în care materialul seminal colectat este destinat schimburilor comerciale intracomunitare. Cu toate acestea, este necesară completarea condiţiilor referitoare la certificatele de sănătate animale stabilite în Decizia 95/294/CE a Comisiei din 24 iulie 1995 de stabilire a modelului de certificat de sănătate animală pentru schimburile cu ovule şi embrioni din specia ecvină (9), cu o cerinţă de testare pentru depistarea AIE, în cazul în care ovulele şi embrionii sunt colectaţi de la iepe aflate pe teritoriul României.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...