Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 458/2007 privind Sistemul european de statistici integrate privind protecţia socială (SESPROS) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32007R0458

În vigoare de la 30.04.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 458/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI
AL CONSILIULUI din 25 aprilie 2007
privind Sistemul european de statistici integrate privind
protecţia socială (SESPROS)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Articolul 2 din tratat face trimitere la promovarea unui nivel ridicat de protecţie socială ca fiind una din atribuţiile care revin Comunităţii.

(2) Consiliul European de la Lisabona din martie 2000 a încurajat procesul schimburilor de politici între statele membre privind modernizarea sistemelor de protecţie socială.

(3) Prin Decizia 2004/689/CE a Consiliului(3) a fost instituit Comitetul privind protecţia socială în scopul de a servi ca instrument pentru schimburile în cadrul cooperării dintre Comisie şi statele membre în legătură cu modernizarea şi îmbunătăţirea sistemelor de protecţie socială.

(4) Prin comunicarea sa din 27 mai 2003, Comisia a definit o strategie pentru raţionalizarea proceselor de coordonare deschisă în domeniul politicii sociale în vederea consolidării poziţiei protecţiei sociale şi a incluziunii sociale în cadrul strategiei de la Lisabona. La 20 octombrie 2003, Consiliul a convenit că raţionalizarea va intra în vigoare începând din 2006. În acest context, un raport comun anual a devenit instrumentul principal de raportare, având obiectivul de a reuni principalele rezultate analitice şi mesaje politice care ţin atât de metoda deschisă de coordonare (MDC) în diferitele domenii în care aceasta este aplicată, cât şi de aspectele orizontale ale protecţiei sociale.

(5) MDC a pus un nou accent pe nevoia de statistici comparabile, efectuate la timp şi corect, în domeniul politicii sociale. În special, statisticile comparabile în materie de protecţie socială sunt utilizate în rapoartele comune anuale.

(6) Comisia (Eurostat) colectează deja date anuale privind protecţia socială de la statele membre, pe bază voluntară. Această practică s-a impus în statele membre şi se bazează pe principii metodologice comune menite să asigure comparabilitatea datelor.

(7) Elaborarea de statistici comunitare specifice este reglementată de normele stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare(4).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...