Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 2150/2005 de stabilire a normelor comune pentru utilizarea flexibilă a spaţiului aerian (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32005R2150

În vigoare de la 24.12.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) Nr. 2150/2005 AL COMISIEI
din 23 decembrie 2005
de stabilire a normelor comune pentru utilizarea
flexibilă a spaţiului aerian
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 privind organizarea şi utilizarea spaţiului aerian în cerul unic european1 şi în special articolul 7 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulamentul-cadru)2, în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1) Utilizarea flexibilă a spaţiului aerian este un concept de gestiune a spaţiului aerian descris de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) şi dezvoltat de Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Aviaţiei (Eurocontrol), conform căruia spaţiul aerian nu ar trebui să fie desemnat ca fiind strict spaţiu aerian civil sau spaţiu aerian militar, ci ar trebui considerat ca un spaţiu continuu în care trebuie să fie satisfăcute cerinţele tuturor utilizatorilor în cea mai mare măsură posibilă.

(2) Eurocontrol a fost mandatată în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004, să asiste Comisia la elaborarea unor reguli de punere în aplicare în ceea ce priveşte utilizarea flexibilă a spaţiului aerian. Prezentul regulament ţine cont pe deplin de raportul de mandat din 30 decembrie 2004 emis de Eurocontrol.

(3) Prezentul regulament nu reglementează operaţiunile militare şi instruirea militară menţionate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004.

(4) Statele membre s-au angajat, într-o declaraţie privind problemele militare legate de cerul unic european3, să coopereze între ele, luând în considerare cerinţele militare naţionale, pentru a garanta aplicarea deplină şi uniformă a conceptului de utilizare flexibilă a spaţiului aerian în toate statele membre de către toţi utilizatorii spaţiului aerian.

(5) Raportul emis în comun de către unitatea de examinare a performanţei Eurocontrol şi de agenţia Eurocontrol în octombrie 2001 indică faptul că se poate îmbunătăţi într-o măsură semnificativă aplicarea actuală a utilizării flexibile a spaţiului aerian pe teritoriul Europei. În prezent ar trebui adoptate norme comune în vederea respectivei îmbunătăţiri.

(6) Conceptul de gestionare flexibilă a spaţiului aerian vizează, de asemenea, spaţiul aerian de deasupra largului mării. În consecinţă, aplicarea acestui concept nu ar trebui să aducă atingere drepturilor şi îndatoririlor statelor membre care decurg din Convenţia privind aviaţia civilă internaţională (convenţia de la Chicago) din 7 decembrie 1944 şi din anexele sale, sau dispoziţiilor Convenţiei ONU din 1982 privind dreptul maritim.

(7) Pentru anumite activităţi se impune rezervarea unui volum de spaţiu aerian în vederea folosirii exclusive sau specifice pe perioade determinate, datorită caracteristicilor profilului lor de zbor sau a naturii lor periculoase, precum şi nevoii de a asigura o separare eficientă şi sigură de traficul aerian care nu participă la aceste activităţi.

(8) Pentru aplicarea efectivă şi armonizată a utilizării flexibile a spaţiului aerian pe întreg teritoriul Comunităţii este nevoie de norme clare şi consecvente în ceea ce priveşte coordonarea civilă-militară, care ar trebui să ţină seama de cerinţele tuturor utilizatorilor şi de natura diverselor lor activităţi.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...