Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2111/2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicţii de exploatare pe teritoriul Comunităţii şi de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv şi de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32005R2111

În vigoare de la 27.12.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) Nr. 2111/2005 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 14 decembrie 2005
de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni
care se supun unei interdicţii de exploatare pe teritoriul Comunităţii
şi de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la
identitatea transportatorului aerian efectiv şi de abrogare a
articolului 9 din Directiva 2004/36/CE
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Este necesar ca acţiunea comunitară în domeniul transportului aerian să aibă ca obiectiv prioritar asigurarea unui nivel înalt de protecţie pentru pasageri împotriva riscurilor pentru siguranţă. În plus, ar trebui să se ţină seama pe deplin de cerinţele impuse de protecţia consumatorilor în general.

(2) Este necesar ca o listă comunitară a transportatorilor aerieni care nu îndeplinesc cerinţele de siguranţă relevante să fie adusă la cunoştinţa pasagerilor, astfel încât să se asigure cel mai înalt nivel de transparenţă. Este necesar ca această listă comunitară să aibă la bază criterii comune elaborate la nivel comunitar.

(3) Este necesar ca transportatorii aerieni incluşi în lista comunitară să se supună unei interdicţii de exploatare. Interdicţiile de exploatare incluse în lista comunitară ar trebui să se aplice pe întreg teritoriul statelor membre la care se aplică tratatul.

(4) Transportatorii aerieni care nu se bucură de drepturi de trafic în unul sau mai multe statele membre pot, cu toate acestea, să zboare spre şi dinspre Comunitate în cazul în care aeronavele lor, cu sau fără echipaj, sunt închiriate de companii care se bucură de astfel de drepturi. Este necesar să se prevadă o interdicţie de exploatare inclusă în lista comunitară, care să se aplice în egală măsură acestor transportatori aerieni, deoarece, în absenţa acestei interdicţii, aceşti transportatori aerieni ar putea să opereze în Comunitate fără să respecte standardele de siguranţă relevante.

(5) Unui transportator aerian care se supune unei interdicţii de exploatare i se poate permite să exercite drepturi de trafic prin închirierea unei aeronave cu echipaj de la un transportator aerian care nu se supune unei interdicţii operaţionale, cu condiţia respectării standardelor de siguranţă relevante.

(6) Este necesar ca procedura de actualizare a listei comunitare să permită luarea unor decizii în mod rapid, pentru a furniza informaţii referitoare la siguranţă adecvate şi actualizate pasagerilor transportului aerian şi pentru a garanta faptul că transportatorii aerieni care au remediat deficienţele legate de siguranţă sunt eliminaţi de pe listă cât mai curând posibil. În acelaşi timp, este necesar ca procedurile să respecte drepturile de apărare ale transportatorilor aerieni şi nu trebuie să aducă atingere acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care statele membre sau Comunitatea sunt părţi semnatare, în special Convenţia de la Chicago din 1944 privind aviaţia civilă internaţională. Măsurile de punere în aplicare în materie de procedură, care urmează a fi adoptate de către Comisie, ar trebui să răspundă în mod deosebit acestor cerinţe.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...