Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1739/2005 de stabilire a condiţiilor de sănătate animală privind circulaţia animalelor de circ între statele membre (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32005R1739

În vigoare de la 22.10.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) AL COMISIEI Nr. 1739/2005
din 21 octombrie 2005
de stabilire a condiţiilor de sănătate animală
privind circulaţia animalelor de circ între statele membre
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a condiţiilor de sănătate animală care reglementează comerţul şi importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun, în ceea ce priveşte condiţiile de sănătate animală, reglementărilor comunitare specifice prevăzute la secţiunea I din anexa A la Directiva 90/425/CEE1, în special articolul 23,

___________

1 JO L 268, 14.9.1992, p. 54. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/68/CE (JO L 139, 30.4.2004, p. 320); versiune astfel cum a fost rectificată în JO L 226, 25.6.2004, p. 128.

întrucât:

(1) În conformitate cu Directiva 92/65/CEE, este necesar să se stabilească condiţiile de sănătate animală specifice aplicabile circulaţiei animalelor de circ, prin derogare de la normele generale privind circulaţia animalelor prevăzute la capitolul II din directiva menţionată anterior. Măsurile prevăzute de prezentul regulament se aplică prezentărilor, târgurilor şi numerelor de animale cu caracter itinerant, dar nu şi instalaţiilor permanente prevăzute la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Directiva 92/65/CEE.

(2) În sensul sănătăţii animale, este necesar ca autorităţile competente să dispună de unele informaţii privind circurile şi târgurile care prezintă animale de circ, în special în ceea ce priveşte circulaţia între statele membre. Prin urmare, este necesar să se solicite ca aceste circuri şi târguri, precum şi rutele lor să fie înregistrate într-un stat membru în cauză.

(3) Circurile şi târgurile călătoresc adesea în afara statului lor membru de origine. Prin urmare, este necesar să li se permită să se înregistreze în statul lor membru de reşedinţă stabilă sau în statul membru în care se află, chiar dacă nu este vorba de statul lor membru de origine.

(4) Un număr cu animale presupune prestaţia unui singur animal sau a unui număr limitat de animale ţinute în captivitate cu scopul principal de prezentare în faţa publicului sau de divertisment; administratorul sau proprietarul poate exercita această activitate în mod independent. Numerele cu animale pot fi prezentate în afara statului membru de origine, în special atunci când este vorba despre un circ sau atunci când sunt prezentate izolat, în special în cadrul activităţilor de divertisment sau de cinema. În consecinţă, este absolut necesar să se includă, de asemenea, numerele cu animale în sfera de aplicare a prezentului regulament.

(5) Riscul pentru sănătatea animală asociat unui circ sau unui târg este legat direct de speciile animale care sunt prezentate aici. Prin urmare, este necesar ca exploatanţii de circuri sau de numere cu animale să fie constrânşi să ţină registre cu informaţii privind animalele pe care aceştia le deţin.

(6) Este necesar să se prevadă controale ale stării de sănătate a animalelor de circ. Ţinând seama de diferitele tipuri de transport al animalelor de circ în cadrul Comunităţii, este cazul să se prevadă paşapoarte pentru aceste animale, care vor cuprinde informaţii pertinente privind starea lor de sănătate, inclusiv date detailate privind vaccinările şi testele oficiale efectuate.

(7) Normele de sănătate animală aplicabile animalelor de circ se pot baza pe aceleaşi principii ca şi legislaţia comunitară în domeniul sănătăţii animale aplicabilă schimburilor intracomunitare de animale domestice deţinute în exploataţii, în special Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de sănătate animală care afectează comerţul intracomunitar cu bovine şi porcine1 şi Directiva 91/68/CEE a Consiliului din 28 ianuarie 1991 privind condiţiile de sănătate animală care reglementează comerţul intracomunitar de ovine şi caprine2. Cu toate acestea, este necesar ca aceste norme să fie adaptate problemelor specifice ridicate de speciile animale în cauză prezente în circuri sau târguri, iar punerea lor în aplicare să fie legal atestată de un medic veterinar oficial, în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) din Directiva 90/425/CEE a Consiliului3.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...