Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1775/2005 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32005R1775

În vigoare de la 03.11.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
NR. 1775/2005
din 28 septembrie 2005
privind condiţiile de acces la reţelele pentru
transportul gazelor naturale
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Directiva 2003/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale3 a adus o contribuţie semnificativă la crearea unei pieţe interne pentru gaze. În prezent, este necesar să se aducă cadrului de reglementare modificările structurale necesare pentru a înlătura ultimele obstacole din calea realizării pieţei interne, în special cu privire la comerţul cu gaze. Sunt necesare norme tehnice suplimentare, mai ales în ceea ce priveşte serviciile referitoare la accesul terţilor, principiile care reglementează mecanismele de alocare a capacităţii, procedurile de gestionare a congestionării şi cerinţele de transparenţă.

___________

1 JO C 241, 28.9.2004, p. 31.

2 Avizul Parlamentului European din 20 aprilie 2004 (JO C 104 E, 30.4.2004, p. 306), poziţia comună a Consiliului din 12 noiembrie 2004 (JO C 25 E, 1.2.2005, p. 44), poziţia Parlamentului European din 8 martie 2005 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 12 iulie 2005.

3 JO L 176, 15.7.2003, p. 57.

(2) Experienţa dobândită din punerea în aplicare şi monitorizarea primului set de linii directoare în materie de bune practici, adoptat de Forumul european de reglementare a gazelor (Forumul) în 2002, demonstrează că, pentru a asigura deplina punere în aplicare a normelor definite de aceste linii directoare în toate statele membre şi pentru a oferi în practică o garantare minimă a unor condiţii uniforme de acces la piaţă, este necesar să se prevadă ca acestea să devină obligatorii din punct de vedere juridic.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...