Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1722/2005 privind principiile de estimare a serviciilor locative în sensul Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului privind armonizarea venitului naţional brut la preţurile pieţei (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32005R1722

În vigoare de la 21.10.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) AL COMISIEI NR. 1722/2005
din 20 octombrie 2005
privind principiile de estimare a serviciilor locative în sensul
Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului privind
armonizarea venitului naţional brut la preţurile pieţei
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului din 15 iulie 2003 privind armonizarea venitului naţional brut la preţurile pieţei (Regulamentul VNB)1, în special articolul 5 alineatul (1),

întrucât:

1. Articolul 2 alineatul (7) din Decizia 2000/597/CE, Euratom a Consiliului din 29 septembrie 2000 privind sistemul de resurse proprii al Comunităţilor2 prevede că produsul naţional brut la preţurile pieţei (PNB) se consideră egal cu venitul naţional brut la preţurile pieţei (VNB) prevăzut de Comisie în conformitate cu Sistemul European de Conturi (SEC). Sistemul European de Conturi din 1995 (SEC95), care înlocuieşte două sisteme anterioare din 1970 şi, respectiv, 1979, a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul European de Conturi Naţionale şi Regionale în Comunitate3 şi a fost prezentat în anexa la respectivul regulament. VNB, astfel cum este utilizat în cadrul SEC 95, a înlocuit PNB drept criteriu în sensul resurselor proprii, începând din anul bugetar 2002.

2. În sensul aplicării dispoziţiilor articolului 1 din Directiva 89/130/CEE, Euratom a Consiliului privind armonizarea calculării produsului naţional brut la preţurile pieţei4, principiile de estimare a serviciilor locative au fost definite prin Decizia 95/309/CE, Euratom a Comisiei5. În sensul articolului 1 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003, trebuie prevăzut în prezent setul echivalent de principii privind VNB.

3. Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului VNB instituit prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 181, 19.7.2003, p. 1.

2 JO L 253, 7.10.2000, p. 42.

3 JO L 310, 30.11.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1267/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 180, 18.7.2003, p. 1).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...