Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1206/2005 privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi în furaje (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32005R1206

În vigoare de la 28.07.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) AL COMISIEI
NR. 1206/2005
din 27 iulie 2005
privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi în furaje
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din furaje1, în special articolul 3 şi articolul 9d alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii pentru furaje2, în special articolul 25,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede că aditivii pentru furaje fac obiectul autorizării.

(2) Articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 stabileşte măsuri tranzitorii aplicabile acelor cereri de autorizare a aditivilor pentru furaje care sunt prezentate în conformitate cu Directiva 70/524/CEE înainte de data aplicării Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(3) Cererile de autorizare a aditivilor menţionaţi în anexa la prezentul regulament au fost prezentate înainte de data aplicării Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(4) Observaţii iniţiale privind cererile respective au fost transmise Comisiei, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 70/524/CEE, înainte de data aplicării Regulamentului (CE) nr. 1831/2003. În consecinţă, aceste cereri se tratează în continuare în conformitate cu articolul 4 din Directiva 70/524/CEE.

(5) Utilizarea preparatului de endo-1,4-beta-glucanază, endo-1,3(4)-beta-glucanază şi endo-1,4-beta-xilanază produs de Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252), aparţinând grupei enzimelor, a fost autorizată pentru prima dată, provizoriu, prin Regulamentul (CE) nr. 937/20013 al Comisiei, la curcanii pentru îngrăşare. Au fost furnizate date noi pentru susţinerea cererii de autorizare fără limită de timp prezentate pentru preparatul enzimatic respectiv. În urma examinării cererii s-a constatat că sunt îndeplinite condiţiile stabilite la articolul 3a din Directiva 70/524/CEE pentru acest tip de autorizaţie. În consecinţă, ar trebui autorizată utilizarea fără limită de timp a acestui preparat enzimatic, aşa cum se prevede în anexă.

____________

1 JO L 270, 14.12.1970, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1800/2004 al Comisiei (JO L 317, 16.10.2004, p. 37).

2 JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...