Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 223/2003 privind cerinţele de etichetare legate de metoda de producţie ecologică pentru hrana pentru animale, furaje combinate şi materii prime pentru hrana pentru animale şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32003R0223

În vigoare de la 06.02.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 223/2003 AL COMISIEI
din 5 februarie 2003
privind cerinţele de etichetare legate de metoda de producţie
ecologică pentru hrana pentru animale, furaje combinate şi materii
prime pentru hrana pentru animale şi de modificare a Regulamentului
(CEE) nr. 2092/91 al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului din 24 iunie 1991 privind metoda de producţie agricolă ecologică şi indicarea acesteia pe produsele agricole şi alimentare1, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 473/2002 al Comisiei2, în special articolul 1 alineatul (3) şi articolul 13 a doua liniuţă,

întrucât:

(1) În aplicarea articolului 1 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91, trebuie să se adopte un regulament care să prevadă cerinţe de etichetare, precum şi cerinţe de control şi măsuri preventive destinate hranei pentru animale, furajelor combinate şi materiilor prime pentru hrana pentru animale, în măsura în care aceste cerinţe se referă la metoda de producţie ecologică.

(2) Piaţa hranei pentru animalele de companie şi pentru animalele crescute pentru blană este separată de piaţa hranei pentru alte animale domestice. De asemenea, normele de etichetare, producţie şi control prevăzute la articolele 5-6 şi la articolele 8 şi 9 din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 nu se aplică în cazul animalelor sau produselor de acvacultură. În consecinţă, prezentul regulament ar trebui să se aplice numai în cazul hranei pentru animalele crescute prin metoda de producţie ecologică, cu excepţia hranei pentru animalele de companie, pentru animalele crescute pentru blană şi pentru animalele de acvacultură.

(3) Măsurile specifice privind etichetarea hranei pentru animalele crescute prin metoda de producţie ecologică trebuie să permită producătorilor să identifice hrana care poate fi folosită în conformitate cu dispoziţiile privind metoda de producţie ecologică. Menţiunea privind metoda de producţie ecologică nu trebuie prezentată într-un mod care să atragă mai multă atenţie decât descrierea sau denumirea hranei pentru animale prevăzute de Directiva 79/373/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind comercializarea furajelor combinate3, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului4 şi de Directiva 96/25/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind circulaţia materiilor prime pentru hrana pentru animale, de modificare a Directivelor 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE, 93/74/CEE şi de abrogare a Directivei 77/101/CEE5, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului6.

(4) De asemenea, conţinutul de materii prime provenite din agricultura ecologică, conţinutul de produse de conversie şi conţinutul total de hrană pentru animale provenită din agricultura ecologică trebuie, de asemenea, indicate ca masă de materie uscată, astfel încât producătorii să poată respecta raţiile zilnice prevăzute de partea B din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91. În consecinţă, şi partea B din anexa I la regulamentul menţionat trebuie modificată.

(5) Mai multe mărci comerciale ale unor produse destinate nutriţiei animalelor care nu respectă cerinţele din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 poartă indicaţii care pot fi considerate de operatori ca o trimitere la metoda de producţie ecologică. Este necesar să se prevadă o perioadă de tranziţie care să permită deţinătorilor acestor mărci comerciale să se adapteze la noile norme. Cu toate acestea, o astfel de perioadă de tranziţie trebuie acordată numai în cazul mărcilor comerciale care poartă indicaţiile menţionate anterior, atunci când s-a solicitat o înregistrare înainte de publicarea Regulamentului (CE) nr. 1804/1999 al Consiliului din 19 iulie 1999 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 în vederea includerii producţiei animaliere7 şi atunci când operatorul a fost informat corespunzător cu privire la faptul că produsele nu au fost obţinute prin metoda de producţie ecologică.

(6) Cerinţele minime de control, precum şi măsurile preventive aplicabile unităţilor de preparare a hranei pentru animale necesită aplicarea unor măsuri speciale, care trebuie incluse în anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91.

(7) Se consideră că principiul separării echipamentului folosit în unităţile de preparare a furajelor combinate rezultate din agricultura ecologică de echipamentul folosit în aceeaşi unitate pentru furajele combinate convenţionale este un mijloc eficient de prevenire a contaminării cu produse sau substanţe nepermise de metoda de producţie ecologică. În consecinţă, acest principiu ar trebui introdus printre dispoziţiile din anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91. Cu toate acestea, aplicarea imediată a acestei dispoziţii poate avea un impact economic semnificativ asupra industriei furajelor combinate din mai multe state membre şi, în consecinţă, asupra sectorului agriculturii ecologice. Pentru aceste motive şi pentru a permite sectorului agriculturii ecologice să se adapteze la noile norme privind liniile de producţie separate, trebuie să se prevadă posibilitatea de derogare de la această dispoziţie pentru o perioadă de cinci ani. De asemenea, această chestiune trebuie reexaminată temeinic în viitorul apropiat pe baza informaţiilor şi experienţei acumulate.

(8) Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 trebuie modificat în consecinţă.

(9) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul comitetului prevăzut la articolul 14 din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...