Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 150/2003 privind suspendarea drepturilor vamale la anumite armamente şi echipamente militare Număr celex: 32003R0150

În vigoare de la 30.01.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 26,

având în vedere propunerea Comisiei1,

întrucât:

(1) Comunitatea se bazează pe o uniune vamală care necesită aplicarea consecventă a Tarifului Vamal Comun importurilor de produse provenind din ţări terţe de către toate statele membre, cu excepţia unor dispoziţii comunitare specifice contrarii.

(2) Este în interesul întregii Comunităţi ca statele membre să îşi poată echipa forţele armate cu armamentele şi echipamentele militare cele mai avansate din punct de vedere tehnologic şi cele mai potrivite. Datorită evoluţiei tehnologice rapide pe care o cunoaşte acest sector industrial la scară mondială, se obişnuieşte ca autorităţile din statele membre însărcinate cu apărarea naţională să îşi procure armamente şi echipamente militare de la producători sau de la alţi furnizori situaţi în ţări terţe. Având în vedere interesele statelor membre, este compatibil cu interesele Comunităţii ca unele dintre aceste armamente şi echipamente să poată fi importate cu scutire de taxe vamale.

(3) Pentru a se asigura de aplicarea consecventă a acestor suspendări de drepturi vamale, este necesar să se întocmească o listă comună a armamentelor şi echipamentelor militare care pot beneficia de acestea. Este necesar, de asemenea, datorită naturii speciale a produselor în cauză, ca părţile, componentele şi asamblajele destinate a fi încorporate sau montate în mărfurile enumerate în listă sau destinate reparării, renovării sau întreţinerii acestor mărfuri, precum şi mărfurile destinate formării sau testării mărfurilor enumerate în listă, să poată fi importate cu scutire de taxe vamale. Importurile de echipamente militare care nu sunt reglementate de prezentul regulament se supun drepturilor corespunzătoare prevăzute de Tariful Vamal Comun.

(4) Având în vedere diversitatea structurilor organizatorice ale autorităţilor competente din statele membre, este necesar, exclusiv în scopuri vamale, să se definească utilizările finale ale materialelor importate în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar2 şi cu regulamentele de punere în aplicare a acestuia (denumite în continuare "codul vamal").

Pentru a limita povara administrativă ce revine autorităţilor în cauză, este necesar să se stabilească un termen pentru supravegherea vamală a utilizării finale.

(5) Pentru a se ţine seama de protecţia secretului militar al statelor membre, este necesar să se prevadă proceduri administrative specifice pentru acordarea beneficiului suspendării drepturilor. O declaraţie a autorităţii competente din statul membru ale cărui forţe armate sunt destinatare ale armamentului sau ale echipamentelor militare, care ar putea, de asemenea, să îndeplinească rolul de declaraţie vamală în sensul Codului Vamal, ar constitui o garanţie corespunzătoare a îndeplinirii condiţiilor cerute. Declaraţia ar lua forma unui certificat. Este necesar să se precizeze forma pe care trebuie să o ia aceste certificate şi să se prevadă, de asemenea, posibilitatea de a întocmi declaraţia cu ajutorul tehnicilor de prelucrare a datelor.

(6) Este necesar să se stabilească regulile privind comunicarea de către statele membre a informaţiilor cu privire la cantitatea, valoarea şi numărul certificatelor eliberate, precum şi cu privire la normele de aplicare a prezentului regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

1 JO C 265, 12.10.1988, p. 9.

2 JO L 302, 19.10.1992, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2700/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 311, 12.12.2000, p. 17).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...