Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 88/2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru Număr celex: 32003L0088

În vigoare de la 18.11.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2003/88/CE
din 4 noiembrie 2003
privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 137 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat2,

întrucât:

(1) Directiva Consiliului 93/104/CE din 23 noiembrie 1993 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru3, care stabileşte cerinţele minime de securitate şi sănătate în materie de organizare a timpului de lucru, aplicabile perioadelor de repaus zilnic, pauzelor, repaus săptămânal, timpul de lucru maxim săptămânal, concediul anual, precum şi anumite aspecte ale muncii de noapte, munca în ture şi ritmul muncii, a fost modificată în mod semnificativ. Din motive de claritate, este necesară codificarea dispoziţiilor în cauză.

(2) Art. 137 din Tratat prevede că este datoria Comunităţii să sprijine şi să completeze acţiunea statelor membre în vederea îmbunătăţirii mediului de lucru, cu scopul de a proteja sănătatea şi securitatea lucrătorilor. Directivele adoptate pe baza articolului menţionat trebuie să evite impunerea unor constrângeri administrative, financiare şi juridice care să împiedice crearea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

(3) Dispoziţiile Directivei Consiliului 89/391/CEE din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă4 rămân pe deplin aplicabile domeniilor reglementate de prezenta directivă, fără a aduce atingere dispoziţiilor mai stricte şi/sau specifice conţinute de aceasta.

___________

1 JO C 61, 14.3.2003, p. 123.

2 Avizul Parlamentului European din 17 decembrie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 22 septembrie 2003.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...