Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 87/2003 de instituire a unui program de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32003L0087

În vigoare de la 25.10.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2003/87/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 13 octombrie 2003
de instituire a unui program de comercializare a cotelor de emisie de
gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a
Directivei 96/61/CE a Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat4,

întrucât:

(1) Cartea verde privind comercializarea drepturilor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii Europene a generat o dezbatere în întreaga Europă privind oportunitatea şi posibila funcţionare a comercializării drepturilor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii Europene. Programul european privind schimbările climatice a evaluat politicile şi măsurile comunitare prin intermediul unui proces care implică multipli factori interesaţi, incluzând un program de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră (programul comunitar) bazat pe cartea verde. În concluziile sale din 8 martie 2001, Consiliul a recunoscut importanţa specială a Programului european privind schimbările climatice şi a lucrărilor bazate pe cartea verde şi a subliniat nevoia urgentă de acţiuni concrete la nivel comunitar.

(2) Al şaselea program comunitar de acţiune privind mediul instituit prin Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului5 identifică modificările climatice ca prioritate de acţiune şi prevede instituirea unui program de comercializare a emisiilor la nivel comunitar până în 2005. Programul respectiv recunoaşte angajamentul asumat de Comunitate privind realizarea unei reduceri cu 8% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2008 - 2012 în comparaţie cu nivelurile din 1990 şi că, pe termen lung, emisiile globale de gaze cu efect de seră trebuie reduse cu aproximativ 70% faţă de nivelurile din 1990.

(3) Obiectivul final al Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice, aprobată prin Decizia 94/69/CE a Consiliului din 15 decembrie 1993 privind încheierea Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice6, este stabilizarea concentraţiilor de gaze cu efect de seră din atmosferă la un nivel care previne interferenţele antropice periculoase cu sistemul climatic.

(4) După intrarea în vigoare, Protocolul de la Kyoto, aprobat prin Decizia 2002/358/CE a Consiliului din 25 aprilie 2002 privind aprobarea, în numele Comunităţii Europene, a Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice şi îndeplinirea în comun a angajamentelor care decurg din aceasta7, angajează Comunitatea şi statele membre în procesul de reducere cu 8% a emisiilor lor antropice agregate de gaze cu efect de seră enumerate în anexa A la Protocol faţă de nivelurile din 1990 în perioada 2008 - 2012.

(5) Comunitatea şi statele membre au convenit să îşi îndeplinească împreună angajamentele de a reduce emisiile antropice de gaze cu efect de seră în temeiul Protocolului de la Kyoto, în conformitate cu Decizia 2002/358/CE. Prezenta directivă are ca obiectiv aducerea unei contribuţii la îndeplinirea mai eficientă a angajamentelor Comunităţii Europene şi ale statelor membre prin intermediul unei pieţe europene eficiente a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră, în condiţiile unei diminuări cât mai reduse a dezvoltării economice şi a ocupării forţei de muncă.

(6) Decizia 93/389/CEE a Consiliului din 24 iunie 1993 privind un mecanism de supraveghere a emisiilor de CO2 şi de alte gaze cu efect de seră pe teritoriul Comunităţii8 a instituit un mecanism de supraveghere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de evaluare a progresului înregistrat în îndeplinirea angajamentelor în privinţa acestor emisii. Mecanismul va oferi asistenţă statelor membre pentru determinarea cantităţii totale de cote care trebuie alocate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...