Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 55/2003 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a Directivei 98/30/CE Număr celex: 32003L0055

În vigoare de la 15.07.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2003/55/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 26 iunie 2003
privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor
naturale şi de abrogare a Directivei 98/30/CE

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 47 alineatul (2), articolul 55 şi articolul 95,

având în vedere propunerile Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Directiva 98/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale4 a adus o contribuţie semnificativă la crearea unei pieţe interne pentru gaze naturale.

(2) experienţa dobândită din punerea în aplicare a acestei directive demonstrează avantajele considerabile care pot decurge din piaţa internă a gazelor naturale în privinţa creşterii eficienţei, a reducerii preţurilor, a îmbunătăţirii calităţii serviciilor şi a creşterii competitivităţii. Rămân, cu toate acestea, neajunsuri importante şi posibilităţi de îmbunătăţire a funcţionării pieţei, fiind necesare în special dispoziţii concrete pentru a se asigura un mediu concurenţial echitabil şi a se reduce riscul dominării pieţei şi cel al unui comportament acaparator, asigurând tarife de transport şi distribuţie nediscriminatorii prin accesul la reţea pe baza tarifelor publicate înainte de intrarea lor în vigoare şi asigurând protecţia drepturilor micilor consumatori vulnerabili.

(3) Consiliul European, reunit la Lisabona, la 23 şi 24 martie 2000, a solicitat să se întreprindă acţiuni rapide pentru realizarea pieţei interne atât în sectorul energiei electrice, cât şi în sectorul gazelor naturale şi pentru urgentarea liberalizării în aceste sectoare, în vederea realizării unei pieţe interne pe deplin funcţionale. Parlamentul European, în Rezoluţia sa din 6 iulie 2000 privind cel de-al doilea raport al Comisiei referitor la situaţia liberalizării pieţelor energetice, a solicitat Comisiei să adopte un calendar detaliat pentru realizarea unor obiective precis definite, în vederea liberalizării treptate, dar totale, a pieţei energiei.

___________

1 JO C 240 E, 28.8.2001, p. 60 şi JO C 227 E, 24.9.2002, p. 393.

2 JO C 36, 8.2.2002, p. 10.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...