Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 4/2003 privind accesul publicului la informaţiile despre mediu şi de abrogare a Directivei Consiliului 90/313/CEE Număr celex: 32003L0004

În vigoare de la 14.02.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2003/4/CE
din 28 ianuarie 2003
privind accesul publicului la informaţiile despre mediu şi de
abrogare a Directivei Consiliului 90/313/CEE

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratat4, având în vedere proiectul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 8 noiembrie 2002,

întrucât:

(1) Accesul sporit al publicului la informaţiile despre mediu şi diseminarea acestor informaţii contribuie la o mai bună conştientizare a problemelor de mediu, la schimbul liber de opinii, la o participare mai eficientă a publicului la luarea deciziilor despre mediu şi, în cele din urmă, la îmbunătăţirea mediului.

(2) Directiva 90/313/CEE a Consiliului din 7 iunie 1990 privind libertatea de acces la informaţii ]n domeniul mediului5 a iniţiat un proces de schimbare a modului în care autorităţile publice abordează problema deschiderii şi a transparenţei, stabilind măsuri pentru exercitarea dreptului la accesul public la informaţii despre mediu, proces care trebuie dezvoltat şi continuat. Prezenta directivă extinde accesul existent acordat în temeiul Directivei 90/313/CEE.

(3) Articolul 8 din directiva menţionată anterior impune statelor membre prezentarea unor rapoarte Comisiei privind experienţa acumulată, pe baza cărora Comisia prezintă un raport Parlamentului European şi Consiliului, însoţit de eventuale propuneri de revizuire a directivei pe care le consideră adecvate.

(4) Raportul prezentat în temeiul articolul (8) din directiva menţionată anterior identifică problemele concrete întâlnite în aplicarea practică a directivei.

(5) La 25 iunie 1998, Comunitatea Europeană a semnat Convenţia CEE-ONU privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu ("Convenţia de la Aarhus"). Dispoziţiile de drept comunitar trebuie să fie compatibile cu cele ale convenţiei în vederea încheierii acesteia de către Comunitatea Europeană.

(6) În interesul unei transparenţe sporite, este necesară înlocuirea Directivei 90/313/CEE şi nu modificarea acesteia, astfel încât părţile interesate să aibă la dispoziţie un text de lege unic, clar şi coerent.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...