Back

Comisia Comunităţilor Europene

Recomandarea nr. 361/2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii (notificată cu numărul C (2003) 1422) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32003H0361

În vigoare de la 20.05.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

RECOMANDAREA COMISIEI
din 6 mai 2003
privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici
şi mijlocii (notificată cu numărul C (2003) 1422) (Text cu
relevanţă pentru SEE) (2003/361/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 211 a doua liniuţă,

întrucât:

(1) Într-un raport prezentat Consiliului în 1992 la cererea Consiliului "Industrie" din 28 mai 1990, Comisia a propus limitarea proliferării definiţiilor utilizate pentru întreprinderile mici şi mijlocii la nivel comunitar. Recomandarea 96/280/CE a Comisiei din 3 aprilie 1996 privind definirea întreprinderilor mici şi mijlocii1 se întemeia, prin urmare, pe ideea că existenţa unor definiţii diferite la nivel comunitar şi pe plan naţional ar putea duce la o lipsă de coerenţă. Urmând logica unei pieţe unice fără frontiere interne, se considera deja că întreprinderile ar trebui să facă obiectul unui tratament bazat pe un set de norme comune. O astfel de abordare este cu atât mai necesară cu cât există numeroase interacţiuni între măsurile naţionale şi comunitare de susţinere a microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), de exemplu în ceea ce priveşte Fondurile structurale şi de cercetare, şi trebuie să se evite concentrarea acţiunilor Comunităţii asupra unui anumit tip de IMM şi a acţiunilor statelor membre asupra altuia. De asemenea, s-a considerat că respectarea aceleiaşi definiţii de către Comisie, statele membre, Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi Fondul European de Investiţii (FEI) întăreşte coerenţa şi eficacitatea ansamblului de politici privind IMM-urile şi limitează astfel riscurile de denaturare a concurenţei.

(2) Recomandarea 96/280/CE a fost aplicată pe larg de către statele membre, iar definiţia conţinută în anexa la recomandarea menţionată a fost preluată de Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii2. Pe lângă necesara adaptare la evoluţiile economice, astfel cum este aceasta prevăzută la articolul 2 din anexa la recomandarea menţionată, este necesar să se ia în considerare un anumit număr de dificultăţi de interpretare care au apărut la aplicarea acesteia, precum şi observaţiile primite de la întreprinderi. Având în vedere numărul de modificări care trebuie aduse Recomandării 96/280/CE şi din motive de claritate, este necesară înlocuirea recomandării menţionate.

(3) Este, de asemenea, necesar să se precizeze că, în conformitate cu articolele 48, 81 şi 82 din tratat, astfel cum sunt acestea interpretate de Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, este necesar să se considere întreprindere orice entitate, indiferent de forma juridică, care desfăşoară o activitate economică, inclusiv, în special, entităţile care desfăşoară o activitate artizanală şi alte activităţi cu titlu individual sau familial, societăţile de persoane sau asociaţiile care desfăşoară în mod obişnuit o activitate economică.

(4) Criteriul numărului de persoane încadrate în muncă (denumit în continuare "criteriul numărului de angajaţi") rămâne, cu siguranţă, unul dintre cele mai semnificative şi trebuie să se impună ca un criteriu principal, dar introducerea unui criteriu financiar este o completare necesară pentru a înţelege importanţa reală şi performanţele unei întreprinderi şi poziţia sa în raport cu concurenţa. Cu toate acestea, nu ar fi de dorit ca cifra de afaceri să fie avută în vedere ca unic criteriu financiar, în special pentru că întreprinderile din sectorul comerţului şi al distribuţiei au, prin natura lor, cifre de afaceri mai mari decât cele din sectorul manufacturier. Prin urmare, criteriul cifrei de afaceri trebuie combinat cu acela al bilanţului total, care reflectă întregul patrimoniu al unei întreprinderi, cu posibilitatea ca unul dintre aceste două criterii să fie depăşit.

(5) În ceea ce priveşte pragurile pentru cifra de afaceri, acestea se referă la întreprinderi cu activităţi economice foarte diferite. Pentru a nu restrânge în mod neîntemeiat beneficiile aplicării definiţiei, este necesară o actualizare a acesteia, ţinând seama, în acelaşi timp, de evoluţia preţurilor şi a productivităţii.

(6) În ceea ce priveşte pragurile pentru bilanţul total, în absenţa unui element nou, este justificată menţinerea abordării potrivit căreia se aplică pragurilor pentru cifra de afaceri un coeficient bazat pe raportul statistic existent între aceste două variabile. Evoluţia statistică constatată implică o creştere mai semnificativă a pragului pentru cifra de afaceri. Această evoluţie fiind diferenţiată în funcţie de categoria de dimensiune a întreprinderilor, este, de asemenea, necesar, pentru a traduce cât mai fidel posibil evoluţia economică şi a nu penaliza microîntreprinderile şi întreprinderile mici în raport cu întreprinderile mijlocii, este necesară ajustarea coeficientului respectiv. Acest coeficient este foarte apropiat de 1 în cazul microîntreprinderilor şi al întreprinderilor mici. Prin urmare, din dorinţa de simplificare, trebuie utilizată aceeaşi valoare pentru aceste categorii în ceea ce priveşte pragul pentru cifra de afaceri şi pragul pentru bilanţul total.

(7) Dat fiind că, în Recomandarea 96/280/CE, pragurile financiare şi pragurile referitoare la numărul de angajaţi reprezintă limitele maxime, statele membre, BEI şi FEI pot stabili praguri mai mici decât pragurile comunitare pentru a-şi orienta acţiunile către o categorie specifică de IMM-uri. Din motive de simplificare administrativă, acestea pot, de asemenea, utiliza un singur criteriu, cel al numărului de angajaţi, pentru punerea în aplicare a unora dintre politicile lor, cu excepţia domeniilor reglementate de diverse reguli din dreptul concurenţei care impun, de asemenea, utilizarea şi respectarea criteriilor financiare.

(8) Ca urmare a aprobării în iunie 2000 de către Consiliul European de la Santa Maria da Feira a Cartei europene a întreprinderilor mici, este, de asemenea, necesar să se definească mai bine microîntreprinderile, care constituie o categorie de întreprinderi mici extrem de importantă pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial şi pentru crearea de locuri de muncă.

(9) Pentru a înţelege mai bine realitatea economică a IMM-urilor şi a exclude din această categorie grupurile de întreprinderi a căror putere economică o depăşeşte pe cea a unei IMM, este necesar să se facă distincţia între diferitele tipuri de întreprinderi: autonome, cu participaţii care nu implică nici o poziţie de control (întreprinderi partenere) sau legate de alte întreprinderi. Se menţine gradul de 25% din participaţie, indicat în Recomandarea 96/280/CE, sub care o întreprindere este considerată autonomă.

(10) Pentru a încuraja crearea de întreprinderi, finanţarea cu fonduri proprii a IMM-urilor şi dezvoltarea rurală şi locală, întreprinderile pot fi considerate autonome chiar şi în prezenţa unei participaţii egale cu sau mai mari de 25% a anumitor categorii de investitori, care au un rol pozitiv în finanţarea şi crearea întreprinderilor. Cu toate acestea, este necesar să se precizeze condiţiile aplicabile acestor investitori. Cazul persoanelor fizice sau al grupurilor de persoane fizice care desfăşoară în mod obişnuit o activitate constând în investiţii de capital de risc (business angels) este menţionat în mod specific, deoarece, în comparaţie cu ceilalţi investitori de capital de risc, capacitatea lor de a consilia noii întreprinzători în mod pertinent constituie un aport preţios. Investiţiile lor de capital propriu completează, de asemenea, activitatea societăţilor de capital de risc, furnizând sume mai mici în primele etape ale existenţei întreprinderii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...